20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Tunceli Üniversitesi Yükseklisans Sınav Yönetmeliği

Tunceli Üniversitesi Yükseklisans Sınav Yönetmeliği

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

             MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tunceli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Tunceli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

             MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

             MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Enstitü: Tunceli Üniversitesine bağlı enstitüleri,

d) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için belirlenen anabilim dallarını,

e) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen anabilim dallarının başkanlarını,

f) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu: Enstitü Anabilimdalı Başkanlığında, varsa yardımcıları ve EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü anabilim dalı başkanları ve müdür yardımcılarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Kredi: EYK kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan değeri,

ı) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

i) Senato: Tunceli Üniversitesi Senatosunu,

j) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

k) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

l) Üniversite: Tunceli Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Programlar

             MADDE 4 (1) Lisansüstü öğretimi; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora programlarından oluşur.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

             MADDE 5 (1) Enstitülerdeki anabilim dallarına alınacak öğrenci sayıları ilgili EABD kurulunun görüşü alınarak EYK tarafından kararlaştırılır ve Rektör tarafından onaylanır.

(2) Rektörlük tarafından her yarıyıl başında, enstitülerin öğrenci alacakları anabilim dallarındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının adları, her programa alınacak öğrenci sayısı, son başvuru tarihi, bilim sınavı tarihi, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler ilan ile duyurulur. Başvuru ve kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Başvuru

             MADDE 6 (1) Herhangi bir lisansüstü öğretimine başvuracak öğrenci adayları, Rektörlük tarafından verilen ilanda belirtilen usul ve şartlar yerine getirilip istenilen belgeleri bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüğüne sunarak başvurularını yapabilir. İstenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kontenjan dâhilinde kabullerinde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar Türkçe dilbilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine ilgili EYK karar verir.

Öğrenci kabulü

             MADDE 7 (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; ALES puanı, lisans başarı düzeyleri, ÜDS veya eşdeğer sınavların ya da enstitü tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının puanı ve bilim sınavı sonucu değerlendirilerek ilgili lisansüstü programına kabul edilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına müracaatta, ilgili puan türüne göre adayda ALES’ten en az 55 puan alma şartı aranır. Başvuru için asgari başarı düzeyleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Bu durum ilanda belirtilir.

(2) Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yapılan antlaşmalar çerçevesinde, Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının üniversitelerinden ve yabancı ülkelerin üniversitelerinden gelen öğrenciler, dersleri takip edebilecek derecede Türkiye Türkçesi öğrendikten sonra, alanlarıyla ilgili anabilim dallarının lisansüstü programlarına ilgili anabilim dalının da görüşü alınmak suretiyle sınavsız olarak kabul edilirler.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; ilgili alanda bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı 65 ile alanı ile ilgili olarak ÜDS veya eşdeğer sınavlardan 55 almaları gerekir. Bunlardan;

a) Lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranlarda; ALES’ten en az 70 ve lisans mezuniyet notunun en az %75, bağıl değerlendirme sisteminde 3.00/4.00 olması,

b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlarda; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı 65 ile alanı ile ilgili olarak ÜDS  veya eşdeğer sınavlardan 55 alması,

c) Doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda mezuniyet notunun %65, bağıl değerlendirme sisteminde ise 2.60/4.00 olması

şartı aranır.

Giriş sınavları

             MADDE 8 (1) EYK’ce, sınav ve bilim sınavı jürilerine ilişkin işlemler belirlenerek enstitü müdürü tarafından yürütülür ve denetlenir. Lisansüstü öğretim için aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Lisansüstü öğrenimine başvuran adayların bilim sınavı için EYK, ilgili EABD’nin, yoksa yakın EABD’lerin programında görevli öğretim üyeleri arasından üç ya da beş kişi asıl, iki kişi de yedek olmak üzere bir jüri seçer.

b) Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bilim sınavı notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Bilim sınavının yazılı olarak yapılması gerekir.

c) Tezli yüksek lisans öğretimi programlarına başvuruda bulunan adayların başarılı sayılabilmesi için; mezuniyet notunun % 20, ALES puanının % 50, bilim sınavı notunun % 20 ve ÜDS notunun veya enstitü tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavı notunun en az 50 puan olması koşulu ile % 10 ile çarpılarak elde edilecek puanların toplanması sonucuna göre değerlendirme yapılır. En yüksek puandan başlanarak adaylar sıralamaya tabi tutulur, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve kontenjan sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir. Yüksek lisans programına giriş için belirlenen asgari başarı notu 60 puandır. Eşitlik olması halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarında; ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet notunun % 40’ı alınıp aritmetik ortalamaları bulunduktan sonra elde edilen puanlara göre, adaylar en yüksek olandan başlamak üzere sıralanır, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

d) Doktora programlarında; ALES puanının %50, mezuniyet notunun %20, bilim sınavı notunun %20 ve ÜDS notunun %10 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanlara göre ve en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Doktora programına giriş için asgari başarı notu 65 puandır. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

             MADDE 9 (1) Başvuruda bulunan adaylarla ilgili gerekli inceleme tamamlandıktan sonra lisansüstü öğretime kabul edileceklerin listeleri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir.

(2) Enstitü tarafından belirlenen tarihler arasında adayların kayıt işlemleri yapılır. Belirlenen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayan, kayıt için şahsen başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlamayan veya enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar, kayıt haklarını kaybederler.

(3) Bir öğrenci, lisansüstü programlardan yalnız birine kayıtlı olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar, Derslerin Açılması ve Ders Kayıtları, Devam Mecburiyeti

Öğretim programları

             MADDE 10 (1) Yükseköğretim Kurulunca açılması öngörülen bölümlerde enstitüler, lisansüstü öğretim programları düzenler ve yürütür. Bu öğretim programları Senato ve enstitü kurulunda görüşülüp kabul edildikten sonra uygulanır.

(2) Enstitüler, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim, araştırma kurum ve kuruluşlarıyla ortak program yürütmeye ve işbirliğine Rektörün onayını alarak karar verebilir.

Lisansüstü programlar

             MADDE 11 (1) Lisansüstü programlar, tezli ve tezsiz, birinci ve ikinci öğretim yüksek lisans ile doktora programından oluşur. Bilimsel hazırlık programları ve kurslar da açılabilir.

Derslerin açılması

             MADDE 12 (1) Senato tarafından onaylanarak öğretime başlayan EABD’lerin Senato tarafından onaylanan derslerinden hangilerinin öğretime açılacağı, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine EYK’lerde görüşülüp karara bağlandıktan sonra, enstitüler tarafından yarıyıl başında duyurulur.

(2) Anabilim dalının açılmasını istediği dersler, her yarıyılda dersler başlamadan en az iki hafta önce enstitüye bildirilir. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz ve açılmayan derslere öğrenci kaydedilemez.

Ders sorumluluğu

             MADDE 13 (1) Yüksek öğrenim programındaki lisansüstü dersler, sadece öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda dokuz krediden fazla ders açamaz.

Öğretim yılı

             MADDE 14 (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından belirlenir. Öğretim dönemlerinin her yarıyılı en az ondört haftadır. Bu süreye sınav dönemleri dâhil değildir.

Öğretim birimi

             MADDE 15 (1) Kredi, öğretim birimidir ve bir kredi, sınav dönemi hariç, ondört haftalık öğretim süresi içinde haftada bir saatlik teorik, iki saatlik laboratuar, dört saatlik proje, atölye ya da bağımsız klinik çalışmalarının karşılığıdır. Dersin kredisi ise teorik ve varsa pratik çalışmalar için hesaplanan kredilerin toplamı kadardır.

Programa kayıt yaptırma ve kayıt yenileme

             MADDE 16 (1) İlgili enstitüye girmeye hak kazanan adaylar kesin kayıtlarını, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaptırmak zorundadır. Öğrenciler enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanlarıyla birlikte uygun gördükleri dersleri belirleyerek enstitüye teslim eder ve programa kayıt yaptırma işlemlerini tamamlar. Öğrenci, tez, yeterlik, dönem projesi ve bitirme aşamasında bulunuyorsa bulunduğu aşamaya ilişkin programa kayıt yaptırma işlemlerini tamamlamak zorundadır. Öğrenciler, bulundukları programdan mezun oluncaya kadar, her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır. Belirlenen süre içinde mazeret belirtmeyerek kaydını yaptırmayan veya bildirdiği mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o yarıyıldaki öğretim programlarına katılamaz ve bu süreyi kullanmış sayılırlar. Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde öğrenci, öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde kaydını yaptırabilir.

(2) Öğretimin herhangi bir aşamasında bulunan öğrenci iki yarıyıl süreyle programa kayıt yaptırmadığı takdirde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci danışmanının ve ana bilim dalı başkanlığının bilgisi dahilinde o yarıyıl için aldığı derslerin bazılarını dersler başladıktan en çok iki hafta içinde programdan çıkarabilir veya programa ekleyebilir.

(4) Bir yarıyılda en çok 15 kredilik ders alınabilir. Ancak; tez, seminer ve dönem projesi kredisiz olduğundan bunlar 15 krediye dahil edilmez.

(5) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Senato tarafından kararlaştırılan uzmanlık alanı dersine ilişkin esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Devam mecburiyeti

             MADDE 17 (1) Öğrenci; programına aldığı derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine katıldığı, proje, ödev, seminer, uygulama ve benzerlerini süresi içinde ve başarılı olarak tamamladığı takdirde kaydolduğu dersin bir genel sınavına girebilir.

(2) Lisansüstü programda bulunan bir öğrenciye programındaki her bir dersten en az bir ara sınav yapılır. Ayrı nitelikteki bazı derslerde uygulama ve uzmanlık alanı özel konuları, seminer, proje ve benzerleri ile ilgili bazı değerlendirmeler yapılarak bu değerlendirmeler de ara sınav yerine kullanılabilir.

(3) Öğrencinin tekrar etmesi gereken dersin veya derslerin sonraki yarıyılda açılmaması halinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci en çok iki yarıyıl izinli sayılabilir. İzinli sayıldığı süre içinde öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Dersin/derslerin açılamaması durumunda ise, danışmanın ve anabilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile ders/dersler öğrencinin programından çıkarılarak, yerine başka ders/dersler verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

             MADDE 18 (1) Anabilim dalı başkanlıkları tarafından hazırlanan sınav programları, sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, saat ve yerde yapılır. Sınavlar her yarıyıl derslerin bitiminde yapılır. Sınav dönemi üç haftadır.

(2) Her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak, enstitü yönetim kurulu, gerektiği hallerde sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir.

(3) Anabilim dalı başkanı sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesini sağlar. Sınavlar sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim dalı başkanı tarafından belirlenerek, enstitü müdürlüğüne bildirilir. Sınav sonuçları ve sınav evrakının, sınavı takip eden en çok üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilmesi gerekir. Sınav sonuçları, enstitü tarafından ilân edilir ve sınav evrakları enstitüde bir yıl saklanır.

(4) Öğrenci, sınav sonucuna enstitü müdürlüğü nezdinde sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz edilen sınav evrakı, ders sorumlusu tarafından incelenir. Maddî hata varsa, anabilim dalı başkanı ve enstitü müdürünün onayı ile düzeltilebilir. Ara ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine, Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile enstitü yönetimine başvurmak zorundadır. Mazereti kabul edilen öğrenciye bir sonraki yarıyıl başlamadan önce bir sınav hakkı verilebilir.

Değerlendirme

             MADDE 19 (1) Bir dersten başarılı sayılmak için genel sınavlarda yüksek lisans öğrencilerinin en az %70, doktora öğrencilerinin ise en az %80 almaları ve ara sınav ile genel sınavın aritmetik ortalamalarının yüksek lisans öğrencileri için en az %65, doktora öğrencileri için en az %75 olması gerekir. Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.

(2) Başarı notu, ara sınav notu ile genel sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(3) Ayrı ders niteliğindeki proje, klinik, uygulama ve benzerlerinden yarıyıl içinde alınan not, enstitü kurulunca belirlenmek şartıyla, başarı notu sayılabilir.

(4) Bütün programlarda; seminer, dönem projesi, uzmanlık alanı dersi ve tez değerlendirmeleri, başarılı/başarısız şeklinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Öğrenci, Bilimsel Hazırlık Programları,

Yatay Geçiş, İntibak ve Kayıt Dondurma

Özel öğrenci

             MADDE 20 (1) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar, ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve EYK kararı ile başvurdukları anabilim dalına özel öğrenci olarak kayıt yaptırırlar.

(2) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde, kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Özel öğrenci her yarıyıl iki ders alabilir.

(5) Derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, enstitü müdürlüğünce durumlarını belirten bir belge verilebilir.

(6) Özel öğrenci statüsündekiler, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında; özel öğrenci olarak aldıkları dersler, öğrencinin başvurusu, anabilim dalı kurulu önerisi ve EYK kararı ile özel öğrenci statüsünde aldığı kredilerin %50’sini geçmemek koşulu ile öğrenim kredisinden sayılabilir.

(7) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, örgün öğretime kayıtlı en az bir öğrencinin bulunması gerekir.

Yatay geçiş ve intibak

             MADDE 21 (1) Üniversite bünyesinde bulunan enstitülerdeki yakın ilişkili anabilim dallarında veya Üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer lisansüstü programlarda bulunan bir öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için başvuran adayların geldikleri yükseköğretim kurumunda tezli veya tezsiz yüksek lisans programında bir yarıyılda en az dokuz kredilik dersi başarı ile tamamlamış olması gerekir. Yatay geçişle alınacak öğrenci sayıları, ilgili EABD başkanlıklarının önerileri üzerine, EYK’de görüşülerek ilan edilir. Başvuru yapacak öğrencinin dilekçesine; kayıtlı bulunduğu programda okuduğu dersleri ve aldığı notları, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemesi zorunludur.

(2) EYK öğrenciden, başvuru için başka belgeler de isteyebilir ve lisans öğretimindeki yatay geçiş koşullarına benzer başka koşullar koyabilir. Bütün bu koşullar ve istenilen belgeler ilanda belirtilir. Okudukları derslerin hepsinden başarılı olmak koşulu ile not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisans için %70, doktora için %80’den az olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmez.

(3) Yatay geçiş için başvuranlar hakkında anabilim dalından görüş istenilir. EABD başkanlıklarınca programların ve derslerin eşdeğerlikleri, yakınlıkları ve öğrencilerin durumları değerlendirilir. Yatay geçişi kabul edileceklerin alacağı ve muaf tutulacağı dersler ile danışmanı enstitüye önerilir. Kabul edilmeyeceklere de nedeni bir raporla bildirilir. EYK’de yatay geçiş isteği kabul edilen öğrencinin kaydı yapılır. Programlar içerisinde açılan kurslara ve bilimsel hazırlık programına yatay geçiş yapılmaz.

(4) Bir öğrencinin Üniversitede lisansüstü öğretime kaydolmadan en çok iki yıl önce, yurt içi ya da yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerden en az % 80 alarak başardığı lisansüstü dersler, anabilim dalı başkanının ve danışmanının görüşü alınarak, EYK kararı ile devam etmekte olduğu eşdeğer programa transfer edilebilir.

Kayıt dondurma

             MADDE 22 (1) Lisansüstü öğrencileri; belgelemek şartıyla, aşağıdaki nedenlerle, EYK kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere, iki yarıyıl kadar her bir yarıyıla kaydını yaptırmak koşulu ile kaydını dondurabilir:

a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacı ile süreli olarak yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi,

b) Zorunlu olarak askere gitmesi,

c) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derecede yakınının hastalığı veya ölümü,

e) Tutukluluk hali,

f) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

g) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

ğ) EYK’nın kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 23 (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile en az bir yarıyıl, en çok bir yıl süreli bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bu programın süresi, öğrencinin lisansüstü programının süresinden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programına aşağıda nitelikleri belirtilen adaylar kabul edilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programlarına, öğrenci kabulü ve giriş sınavları ile ilgili koşulları yerine getiren öğrenciler kabul edilir. Bu programa özel öğrenci kabul edilmez.

(3) Bu programda okutulacak derslerin açılması ve öğrencilerin kaydedilmeleri ile sınavlarının yapılması ve değerlendirilmesi yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanan esaslara göre yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans için lisans; doktora için yüksek lisans programının derslerine devam ettirilir. Lisansüstü dersler bu program dahilinde öğrenciye verilebilir, ya da ayrı dersler açılıp ayrı bir program da uygulanabilir. Bu programda alınan dersler lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci anabilim dalı başkanının önerisi ve EYK’nın onayı ile bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra 6 krediyi geçmemek koşulu ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı için bir takvim yılı içinde iki yarıyıl ders açılır. Öğrenci bir yarıyılda alıp başaramadığı dersi, ertesi yarıyılda ders açılmış ise tekrar edebilir. Yaz yarıyılı açılmış ise bu yarıyılda öğrenci, ancak başarılı olamadığı dersleri alabilir. Yaz yarıyılı açılamayacak ise tekrar edilemeyen dersler için bir bütünleme hakkı tanınır. Öğrenci, bütünleme veya tekrar hakkından birini tercih edebilir. Tekrar ya da bütünleme sonucunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Belirlenen derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler bir sonraki dönemde lisansüstü öğretime devam ederler.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydını yapan öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

(8) Öğrenciye isteğine bağlı olarak, bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Amaç ve kapsam

             MADDE 24 (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Enstitülerin bütün anabilim dallarında tezli yüksek lisans programı uygulanır. Anabilim dallarında tezsiz yüksek lisans programı da uygulanmasına, anabilim dalı kurulunda ve EK’de görüşüldükten sonra Senato karar verir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanan anabilim dalından farklı programlara geçiş aşağıdaki usullere göre yapılır:

a) En geç ikinci yarıyılın sonunda geçiş yapılabilir.

b) Geçiş öğrencinin isteği üzerine danışmanının ve anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

c) Geçiş yapan öğrenci, geçtiği programın kalan öğretimini tamamlamak ve koşullarını yerine getirmek zorundadır.

Tezli yüksek lisans programı

             MADDE 25 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılmaz. Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin alacağı derslerin toplam 6 krediyi aşmayan en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden; ayrıca, danışmanın uygun görmesi halinde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile en çok 12 kredilik ders, diğer yükseköğretim kurumları ve enstitülerde verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre ve ilişik kesme

             MADDE 26 (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu süre üç yarıyıldan az olamaz.

(2) Tezli yüksek lisans öğretimi kredili derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye danışmanın ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla yapacağı gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için danışmanı, ilgili dönemlerin bitimini takiben bir ay içinde tez çalışmasının başarı durumunu belirtir raporu enstitüye gönderir.

(5) Kendi isteği ile enstitü ile ilişiğini kesen öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları bilim dalına, bilim dalı olmayanlar da aynı anabilim dalına tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramaz.

Tez danışmanı atanması, tez konusu belirlenmesi ve tez konusu değişikliği

             MADDE 27 (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü öğrenimine başlamış her öğrenciye, öğrencinin kabul edildiği EABD başkanlığı ve EYK tarafından, öncelikle kabul edildiği EABD’den olmak üzere öğretim üyeleri arasından yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde bir danışman görevlendirilir. Danışman atanmasında öğrenci talepleri de dikkate alınır ve danışman değişikliği teklifleri için de bu usül uygulanır. İkinci yarıyılın sonuna kadar da çalışılması düşünülen tez konusu enstitüye önerilir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi EYK onayı ile kesinleşir. Tez danışmanının belirlenmesinde, ayrıca Rektörün onayı ile geçici süreyle, yabancı uyruklu veya Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerine danışmanlık görevi verilebilir.

(2) Tez kapsamının birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının atanması; tez danışmanının gerekçeli önerisi, anabilim dalı kurulu kararı, tez konusunda enstitü müdürünün seçeceği bir veya iki hakemin olumlu raporuyla, EYK kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Eğer gerekli ise ikinci tez danışmanı öğretim üyeleri veya doktoralı bilim adamları arasından seçilebilir. Tez danışmanının değişmesi halinde veya gerekli görüldüğü durumlarda, ikinci tez danışmanı aynı yöntemle değiştirilebilir. İkinci tez danışmanının yükü tez danışmanının yüküne eşdeğerdir. Tezin yönetimi ile ilgili konularda tez danışmanı, gerekli gördüğü hususlarda ikinci tez danışmanının görüşünü alarak karar verir.

(3) Tezli yüksek lisans programında, EABD başkanlığı her öğrenci için, tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez konusu; en geç üçüncü yarıyılın başlangıcı itibariyle, tez projesi öneri formu doldurularak danışman ve EABD başkanının teklifi ile EYK’ce karara bağlanır. Tez konusu değişikliği önerisi, azami sürenin dolmasına yüksek lisans programlarında en az bir yarıyıl kalıncaya kadar tez konusu değiştirme formu doldurulmak suretiyle verilebilir. Tez adı değişikliği önerisi ise, tez çalışmasının her aşamasında tez adı değiştirme formu doldurulmak suretiyle verilebilir ve her iki değişiklik için de EYK kararı gerekir.

Danışmanın öğrenci sayısı

             MADDE 28 (1) Bir öğretim üyesi en fazla altı öğrenciye danışmanlık yapabilir. Ancak zorunlu durumlarda EYK kararı ile sekiz lisansüstü öğrenciye danışmanlık yapabilir. Bir öğretim üyesine verilecek lisansüstü öğrencilerinin sayısına veya öğretim üyesine yardımcı danışmanlık verilebilmesine, ilgili anabilim dallarının görüşü dikkate alınarak ancak EYK tarafından karar verilir. Gerekli görülürse atamasındaki usul takip edilerek farklı danışman atanabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 29 (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları, EYK’ce belirlenen tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışmanı tarafından tezinin tamamlandığı kabul edilen öğrenci aşağıdaki usullere göre sınava girer:

a) Tezinin ciltsiz altı kopyasıyla birlikte, tez sınavına girmek üzere enstitü müdürlüğüne, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile başvurur.

b) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının da görüşü alınarak, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine EYK’ce atanır.

c) Jüri biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş kişiden oluşur.

ç) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde toplanarak, tezin kabul edilip edilemeyeceğini veya varsa gerekli düzeltmelerin yapılmasını salt çoğunlukla kararlaştırır.

e) Jüri raporlarında, üyelerin salt çoğunluğunun görüşünün olumsuz olması halinde öğrenci tez savunma sınavına alınmaz.

f) Tezin yeterli görülmesi halinde öğrenci en fazla bir saat süreli tez sınavına alınır.

g) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen 45-90 dakika arası sürebilecek olan soru cevap bölümünden oluşur.

ğ) Tez sınavının sunumu dinleyicilere açık olarak yapılabilir. Ancak soru-cevap kısmını içeren ikinci bölüm dinleyicilere kapalı yapılır.

h) Tez danışmanının, sınava katılamadığı ve sınav jürisinin çoğunluğunun sağlanamadığı durumlarda, enstitü müdürünün onayı ile sınav en çok iki hafta ertelenebilir.

ı) Bu ertelemeden sonra da danışmanın veya varsa ikinci danışmanın katılamaması durumunda jüri danışmansız olarak toplanıp sınavı yürütebilir.

i) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

j) Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye yazıyla bildirilir.

k) Bu yazıya kişisel raporlar ve ortak rapor eklenir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

l) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

m) Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

             MADDE 30 (1) Yüksek lisans öğrencisi, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin düzeltilmiş ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden danışmanı veya sınav jürisinin en az bir üyesi tarafından uygun bulunan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programı

             MADDE 31 (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrenci dönem projesine öğreniminin dördüncü veya beşinci yarıyılında kaydolabilir.

b) Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve enstitü müdürlüğünün istediği sayıda dönem projesi enstitüye gönderilir. Ortaöğretim alan öğretmenliklerinde dönem projesi aranmaz.

c) Öğrencinin alacağı en çok üç ders ya da en fazla toplam 9 kredi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Bu sınav, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen usullerde kurulan jüri tarafından o dönem mezunlarının hepsi için toplu halde yazılı veya sözlü olarak yapılır. Sonuç enstitüye bildirilir. Sınavda başarısız olan öğrenci, üç ay içerisinde tekrar sınava alınır; ikinci kez başarısız olması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Birinci ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bilimsel eksiklikleri görülenler, öğrenim süresi içinde en fazla dört adet, toplam 9 kredilik fark dersten sorumlu tutulabilir. Bu dersler kredi tamamlamak için kullanılmaz. İkinci öğretimde öğrenci, bu dersler için de öğrenci katkı payı yatırır. 9 krediden fazla fark ders alması uygun görülen öğrenciler bilimsel hazırlık programına katılır.

Danışman atanması

             MADDE 32 (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı; her programın öğrencileri için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, en geç birinci yarıyılın ilk haftası içinde belirler.

Süre ve ilişik kesme

             MADDE 33 (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Kaydolduğu bir dersten veya projeden iki kez başarısız olan öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır. Kendi isteği ile enstitü ile ilişiğini kesen öğrenciler, aynı enstitünün aynı tezsiz yüksek lisans programına başvuramaz ve kayıt yaptıramaz.

Tezsiz yüksek lisans diploması

             MADDE 34 (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

             MADDE 35 (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, en az iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre ve ilişik kesme

             MADDE 36 (1) Doktora programı tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.

(2) Öğrenci daha kısa sürede de mezun olabilir. Ancak, tez önerisinin kabulünden itibaren en az iki yarıyıl tamamlanmadan mezun olamaz.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde öğrenci aynı derse en çok iki defa kayıt yaptırabilir. Aynı ders veya seminerden iki defa başarısız olan, bu süre sonunda kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayamayanlar veya ilgili enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

(4) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezini tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

(5) Kendi isteği ile enstitü ile ilişiğini kesen öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları bilim dalına, bilim dalı olmayanlar da aynı anabilim dalına tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramaz.

Tez danışmanı atanması

             MADDE 37 (1) Anabilim dalı başkanlığı, anabilim dalı kurulu kararı ile her öğrenci için en geç birinci yarıyılın ilk haftası içinde tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Danışman atanması, gerekçesi anabilim dalı başkanlığınca belirtilip EYK’ce kabul edilmek kaydıyla birinci yarıyılın sonuna kadar geciktirilebilir. Danışman atanamadığı durumlarda, danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı tez önerisi savunmasından sonra atanır. İkinci tez danışmanının atanması, tez danışmanının gerekçeli önerisi, anabilim dalı kurul kararı, tez konusunda enstitü müdürünün seçeceği bir veya iki hakemin olumlu raporu üzerine, EYK kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının değişmesi halinde veya gerekli görüldüğü durumlarda ikinci tez danışmanı aynı yöntemle değiştirilebilir. İkinci tez danışmanının yükü tez danışmanının yüküne eşdeğerdir. Tezin yönetimi ile ilgili konularda tez danışmanı, gerekli gördüğü hususlarda ikinci tez danışmanının görüşünü alarak karar verir.

(3) Danışmanlık görevi öncelikle anabilim dalı öğretim üyeleri arasında dağıtılır ve tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Eğer gerekli ise ikinci tez danışmanı öğretim üyeleri veya doktoralı bilim adamları arasından seçilebilir.

Yeterlik sınavı

             MADDE 38 (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavları, yılda iki kez yarıyıl sonu sınavlarından sonraki üç ay içerisinde yapılır.

b) Doktora için gerekli dersleri ve seminerleri tamamlayan öğrenci, bu fıkranın (d) bendinde belirtilen yabancı dil başarı belgesini almış olmak kaydıyla, yeterlik sınavına girebilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları; EABD başkanlığı tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

ç) Doktora yeterlik komitesinin kararları EYK’da onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için;  ÜDS’den 100 üzerinden en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eş değer puan almış olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

e) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ve başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

g) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri; altıncı yarıyılın, lisans diplomasıyla kayıt yaptıranlarda ise sekizinci yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

ğ) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş işlemi en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyıl sonunda anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile öğrencinin başvurusu üzerine EYK kararı ile gerçekleşir. Bu öğrencilerin doktora öğrenimi sırasında kullandıkları süre yüksek lisans öğreniminde kullanılmış sayılır.

Tez izleme komitesi

             MADDE 39 (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

             MADDE 40 (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

             MADDE 41 (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları EYK’ce belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışmanı tarafından tezinin tamamlandığı kabul edilen öğrenci, tezinin ciltsiz sekiz kopyasıyla birlikte hakemli dergilerde yayınlanmış/yayına kabul edilmiş bir yayınını da ekleyerek tez sınavına girmek üzere anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurur.

(2) Doktora tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, tezin kabul edilip edilemeyeceğini veya varsa gerekli düzeltmelerin yapılmasını, salt çoğunlukla kararlaştırır. Jüri raporlarında, üyelerin salt çoğunluğunun görüşünün olumsuz olması halinde öğrenci tez savunma sınavına alınmaz. Tezin yeterli görülmesi halinde öğrenci en az bir saat süreli tez sınavına alınır. Doktora tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez danışmanının veya başka yükseköğretim kurumundan görevlendirilen jüri üyelerinin katılamaması durumunda, enstitü müdürünün onayı ile sınav en çok iki hafta ertelenebilir. Danışmanın veya varsa ikinci danışmanın jüri üyesi olarak bulunamayacağı durumlarda sınav, EYK’nın kuracağı yeni jüri tarafından danışmansız olarak yapılabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye yazıyla bildirilir. Bu yazıya kişisel raporlar ve ortak rapor eklenir. Tezi reddedilen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri uygulanır.

Doktora diploması

             MADDE 42 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin düzeltilmiş ve ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden, danışmanı veya sınav jürisinin en az bir üyesi tarafından uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı  bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 43 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurulca çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 44 (1) 7/9/2009 tarihli ve 27342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

             MADDE 45 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 46 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates