21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Hakkında Yönetmelik

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Hakkında Yönetmelik

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI

VE VATANDAŞLIK ÇALIŞMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de insan hakları düşüncesinin gelişmesine ve bu alanda kamu yönetiminin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, vatandaşlık alanında akademik çalışmalar yapmak üzere Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezinin (İVM) kuruluşuna, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Enstitü: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

c) Genel Müdür: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürünü,

ç) Merkez: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezini,

d) Müdür: İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Müdürünü,

e) Program Kurulu: İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Program Kurulunu,

f) TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

g) İVM: İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Görevleri ve Organları

Merkezin görevleri

MADDE 4 – (1) Merkez, İnsan Hakları ve Vatandaşlık konularında;

a) Eğitim etkinliklerinde bulunmak,

b) Araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek,

c) Yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Danışmanlık ve yardım hizmeti sunmak,

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, değişim programları ve inceleme gezileri düzenlemek,

e) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek

görevlerini yerine getirir.

(2) Merkez, akademik şubelerle işbirliği halinde, Genel Müdüre bağlı olarak çalışır.

Merkezin organları

MADDE 5 – (1) Merkez, aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Merkez Müdürü,

b) Program Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 6 – (1) Merkez Müdürü, Enstitü Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca TODAİE öğretim elemanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarının gerçekleştirilmesinden ve görevlerin yürütülmesinden sorumludur.

(3) Genel Müdür, Program Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

(4) Merkez Müdürü ve Yardımcısı, Program Kurulu ve Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

Program kurulu

MADDE 7 – (1) Program Kurulu, Merkez Müdürüne bu Yönetmelik ile belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli programların hazırlanmasında yardımcı olmak üzere, Enstitü Yürütme Kurulunca TODAİE öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilen iki üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Program Kurulu çalışmalarını Merkez Müdürünün başkanlığında yürütür.

(2) Program Kurulu üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi sona eren Program Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

Danışma kurulu

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen görevlere ilişkin olarak önerilerde bulunmak üzere, İVM Program Kurulu üyelerinin yanı sıra, üniversitelerin insan hakları alanlarında çalışan öğretim elemanları ile konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan Genel Müdür tarafından davet edilecek toplam 15 (onbeş) üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun Başkanı Merkez Müdürüdür.

(3) Danışma Kurulu üyelik süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu Genel Müdürün uygun göreceği tarihte belli bir gündemi görüşmek üzere çağrı ile toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 1/6/1975 tarihli ve 15252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates