20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmelik Değişikliği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmelik Değişikliği

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 18/1/2001 tarihli ve 24291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu görevlilerinin kamu yönetimi ve yönetim bilimi alanında uzmanlaşmalarını sağlamak, kamu yönetiminin orta ve üst düzey yönetici ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak ve kamu yönetimi alanına öğretim elemanları yetiştirilmesine yardım etmek üzere, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü öğretim programlarını düzenlemektir.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisansüstü öğretim, ikinci öğretim ve/veya yaz okulu biçiminde yapılabilir.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Bu Yönetmelikte geçen;

Akademik Kurul: TODAİE Akademik Kurulunu,

Akademik Takvim: Lisansüstü eğitimlerde dönem, yaz okulu, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Yürütme Kurulu tarafından belirlenen eğitim dönemini,

AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

Anabilim Dalı Başkanı: TODAİE anabilim dalı başkanını,

Danışman: Enstitüde bir lisansüstü programına kayıtlı öğrencilere rehberlik etmek üzere Enstitü Yürütme Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

Doktora Yeterlik Kurulu: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere Akademik Kurul tarafından önerilen ve Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunan ve bir yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan kurulu,

Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bir konunun bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

Dönem: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan, dönem sonu sınav günleri hariç, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Yürütme Kurulu tarafından onaylanan eğitim süresini,

Enstitü: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

Genel Müdürlük: TODAİE Genel Müdürlüğünü,

İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği Yürütme Kurulunca atanan, Enstitüde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

Kredi Sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere Enstitüde kayıtlı olanları,

Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürü: TODAİE Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürünü,

Program Kurulu: TODAİE Program Kurulunu,

Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez çalışmalarında rehberlik etmek üzere Yürütme Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

Tez İzleme Kurulu: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

Yaz Okulu: Güz ve bahar dönemleri dışında, dönem sonu sınav günleri hariç, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Yürütme Kurulu tarafından onaylanan eğitim süresini,

Yönetim Kurulu: TODAİE Yönetim Kurulunu,

Yürütme Kurulu: TODAİE Yürütme Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Akademik Kurulun görüşü, Yürütme Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla yabancı dilde öğretim programları ve dersler açılabilir.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Programların kontenjanları, Program Kurulunun görüşü ve Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 Sınav kurulu, açılacak her program için Akademik Kurulun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile belirlenen beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Sınav kurulu giriş sınavlarını yürütür. Yazılı sınavlar, gerektiğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya benzeri kurumlara yaptırılabilir.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ortaöğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda yapmış olan yabancı uyruklular Türkçe sınavdan muaf tutulur.”

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 Programlara, lisans veya yüksek lisans öğreniminden sonra, belli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler arasından, her dönem Program Kurulunun önerisi, Yürütme Kurulunun kararıyla belirlenen sayıda özel öğrenci kabul edilebilir. Özel öğrencilik başvurularında, ALES’ten yüksek lisans programları için başvurdukları programın puan türünde en az 55 puan; doktora programları için başvurdukları programın puan türünde en az 65 puan; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) ya da eşdeğerliliği ilgili resmi kuruluşlarca kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarında veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu amaçla yapılan sınavda, son iki yıl içinde, tam puan üzerinden en az 70 puan alma koşulu aranır. Özel öğrenci statüsündekiler en fazla iki dönem için kayıt yaptırabilirler ve her dönemde en fazla iki ders alabilirler. Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi kayıt yaptırdıkları derslerin tüm koşullarına ve gereklerine uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilere, izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre asıl öğrencilik hakkını kazanan özel öğrencinin aldığı derslerin başarı notu ve kredileri geçerli sayılır.”

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjan kadar giriş sınavını kazananlar ve yedek adaylar ilan edilir; sonuçlar ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir. Giriş sınavını kazananlar, kesin kayıtlarını ilan edilen süre içinde yaptırmak zorundadır. Kaydını süresi içinde yaptırmayan ve kayıt süresinin dolmasını izleyen on gün içinde mazeret bildirmeyen adayların yerine, başarı sırasına göre yedek adaylara duyuru yapılır.

Enstitü tarafından yapılan sınav sonuçlarına ilişkin maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılabilir. İtirazlar Yürütme Kurulu tarafından incelenir ve on gün içinde karara bağlanır.”

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 Programların yürütülmesinde ders vermek üzere Enstitü öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri arasından; tez danışmanlığı yapmak üzere de Enstitü öğretim üyeleri arasından Yürütme Kurulu kararıyla görevlendirme yapılır. Başka bir yükseköğretim kurumundan ya da yükseköğretim kurumları dışından da uzmanlık gerektiren konularda görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 Derslere devam zorunludur. Dönem içinde bir derse mazeretsiz olarak 6 saatten fazla devam etmeyen öğrenci dönem sonu sınavına giremez ve dersi tekrarlar. Devamsızlık nedeniyle üç dersten kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mazeret

MADDE 15 Öğrencilerin mazeretinin geçerli olabilmesi için mazeretini belirten belgenin Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Belgelendirilmesi koşuluyla görevlendirme, sağlık sorunu, doğal afet, anne, baba, eş, kardeş, çocuğunun ve eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü; evlilik, çocuk doğumu ve evlat edinme gibi durumlarda kamu görevlilerine yasal olarak tanınan süre kadar mazeretli sayılırlar.

Öğrenciler mazeretlerini, sağlık raporu alınması durumunda rapor süresinin dolduğu, diğer durumlarda olayın meydana geldiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde bildirirler. Bu sürede bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmiş olsa dahi, toplam mazeret süresi her bir ders için toplam ders saatinin %30’unu aştığı takdirde, öğrenci o dersten başarısız sayılır. Mazereti geçerli sayılan öğrenci devam edemediği dersi/dersleri açıldığı dönemde tekrarlar.

Dönem sonu sınavına geçerli sayılan mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, uygun görülecek bir zamanda sınava alınır.”

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 Öğrencilerin öğrencilik hakları, yüksek lisans süresi içinde en fazla iki dönem, doktora süresi içinde en fazla üç dönem saklı tutulabilir. Öğrencilerin kayıtları, aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile dondurulabilir:

a) En az iki aylık sağlık raporu alınması durumunda;

b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması durumunda, askerlik hizmetinin sonuna kadar;

c) Yurtdışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri durumunda;

ç) Kurumları tarafından yurtdışında görevlendirilmeleri durumunda;

d) Yasal ücretsiz doğum izni kullanıldığı durumda;

dondurulabilir.

Kayıt dondurma süresi biten öğrenci, on gün içinde başvurarak, izleyen dönemde kaydını yeniler, aksi halde öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 Öğrenciler, dersler başlamadan önce, belirlenen takvim ve ilkelere göre ders kayıtlarını yaptırırlar.

Programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilen danışmanlar tarafından yürütülür.

Geçerli sayılan bir mazereti olmaksızın ders kayıtlarını süresi içinde yaptırmayan öğrencilerin kayıtları silinir. Mazeretin kayıt süresinin bitiminden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilmesi gerekir.”

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 TODAİE ya da başka yükseköğretim kurumlarındaki programlardan yatay geçiş koşulları, muaf tutulacak ders sayısı ikiyi geçmemek üzere, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile belirlenir.”

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak inceleme, bütün yanıtların değerlendirilip değerlendirilmediği, not toplamının doğruluğu ve duyuru listelerine doğru yazılıp yazılmadığı konuları ile sınırlıdır.”

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 Giriş sınavlarında kopya çektiği saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır. Lisansüstü ders sınavlarında kopya çektiği; ödev, proje ya da tezlerinde intihal yaptığı belirlenen öğrenciler başarısız sayılır. Bu öğrenciler hakkında tespit, ihbar ya da şikâyet üzerine ayrıca disiplin soruşturması açılır.”

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci öğretimin hangi alanlarda ve ne zaman uygulanacağı, Akademik Kurulun görüşü alınarak Yürütme Kurulunca belirlenir.”

“Öğretim, güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Yaz okulunda yüksek lisans dersleri açılabilir.”

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Dört yıllık lisans öğreniminden sonra en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşlarında (askerlik dâhil) fiili olarak çalışmış olmak (Yabancı uyruklu öğrenciler için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma koşulu aranmaz),”

“e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurdukları programın puan türünde en az 55 puan almış olmak ve sözlü sınav yapıldığı durumda, ALES sınav sonuç belgesini en geç sözlü sınava kadar ibraz etmek,”

“f) Giriş sınavında başarılı olmak,”

“Yabancı dilde öğretim programlarına başvuracak adaylardan, birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen belge istenmez. Bunlardan KPDS’den en az 80 puan karşılığına denk kabul edilen TOEFL, GRE, DELF, DALF, ZD, ZDfB ve ZMP gibi uluslararası geçerliliği bulunan belge istenir. İkinci öğretim programlarında ise birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen koşul aranmaz.”

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Giriş sınavı yazılı olarak yapılır. Sınavlarda adayın genel yeteneği, genel kültürü ve alan bilgisi ölçülür. Ancak, Akademik Kurulun önerisi, Yürütme Kurulunun kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılmasına karar verilebilir. Giriş sınavında sözlü yapıldığı durumlarda, yazılı sınavda en yüksek puanı alan öğrenciden başlayarak, programlara kabul edilecek öğrenci sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır ve giriş sınav notu yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.”

“Başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %20, giriş sınav notuna %30 ağırlık verilir. Yabancı dil aranan durumlarda; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %10, yabancı dil sınavı sonucuna %20, giriş sınav sonucuna %20 ağırlık verilir. Yabancı uyruklulara yönelik yüksek lisans programlarında, lisans mezuniyet notuna %20, yabancı dil sınav sonucuna %40, giriş sınav sonucuna %40 ağırlık verilir.”

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, her dönem içinde derslerden en az bir kez ara sınavına girerler. Ara sınav, ilgili mevzuata göre hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir.”

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersin dönem sonu sınavından aldığı notun ve başarı notunun, ayrı ayrı tam notun %70’inden aşağı olmaması gerekir.”

“Başarı notu, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.”

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28 Ara sınav ve dönem sonu sınavları, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı sayılmak için, hem dönem sonu sınav notunun hem de ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Notlar, öğrenci işlerine teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda yer alan değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilebilir.

Puan                  Dönem Ders Notu                Katsayı

90-100                           AA                               4.0

85-89                             BA                               3.5

80-84                             BB                                3.0

75-79                             CB                                2.5

70-74                             CC                                2.0

65-69                             DC                               1.5

60-64                             DD                               1.0

50-59                             FD                                0.5

49 ve aşağısı                  FF                                 0

 

AKTS (ECTS) kullanılacak ise; Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.

Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere Başarılı (BŞ), başarı ile sürdüremeyen öğrencilere Başarısız (BŞZ) notu verilir. Ayrıca, uzmanlık alan dersleri de başarılı (BŞ) ya da başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir.”

MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere, toplam 27 krediden az olmamak koşuluyla en az 9 ders ve kredisiz bir seminer dersi ile yine kredisiz olan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır. Öğrenciler, açılan seminer ve uzmanlık alanı dersi ile düzenlenen konferanslara katılmak zorundadır.”

“Öğrenci, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun onayı ile TODAİE’de açılmış diğer programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki programlardan bir dönemde en fazla iki ders alabilir.”

MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 Seminer dersine devam zorunludur. Seminer raporu, ilgili mevzuata uygun olarak yazılır. Seminer dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kredilerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, ancak tezini dört dönemin sonuna kadar bitiremediği için tez sınavına giremeyen öğrenciye, tez danışmanının önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile en fazla iki dönem ek süre verilebilir.”

MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33 Öğrenci, her dönemde aldığı derslerin en az üçünden, yaz okulunda ise en az birinden başarılı olmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 28 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ders Tekrarı

MADDE 34 Başarısız olunan zorunlu dersler, izleyen dönemlerde ya da yaz okulunda tekrar alınır. Ankara dışında görev yapan öğrenciler, tekrar almaları gereken derslerin, Program Kurulunun uygun görmesi koşuluyla, görev yaptıkları yerde bulunan bir üniversitenin, sosyal bilimler enstitüsü programından alabilir. Tekrar alınan zorunlu dersten başarısız olunması durumunda öğrencinin kaydı silinir.

Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alabileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Tekrar edilen dersten başarısız olunması durumunda öğrencinin kaydı silinir. Ancak, izleyen dönemlerde ya da yaz okulu sonunda başarısız olunan ders sayısının bire inmesi durumunda, öğrencinin dönem sonu sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten başlayarak on gün içinde yazılı başvurusu üzerine, Yürütme Kurulu dersin ikinci kez alınmasına ya da öğrencinin sınava alınmasına karar verebilir.”

MADDE 29 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 35 Program Kurulu, tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin ikinci dönemin tamamlanmasından önce önerdikleri üç konuyu değerlendirerek Yürütme Kuruluna her öğrenci için bir tez danışmanı önerir. Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, birinci dönem başlamadan önce bir öğretim üyesi görevlendirilir.

Tez konusunun niteliği gerektiriyorsa, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile ikinci bir tez danışmanı görevlendirilebilir.

Tez öğrencisi, üçüncü dönemin başından itibaren her dönem kayıt yaptırmak zorundadır.

Tez danışmanı, danışman olarak atanmasını izleyen aybaşından itibaren, danışmanı olduğu her öğrenci için, diğer akademik ve idari yükümlülük ve görevlendirmelerine ek olarak uzmanlık alanı dersi olarak, haftada üç saati geçmemek koşuluyla ve danışmanlık görevinin sona ermesine kadar, her dönem bir ders açabilir. Öğrenci, uzmanlık alanı dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu takdirde Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 30 Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 36 Tezli programı seçen öğrenci ikinci dönemin tamamlanmasını izleyen bir ayın içinde tez önerisini danışmanına teslim eder. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez çalışmaları ile ilgili olarak üç ayda bir ara raporu hazırlar ve danışmanına verir.

Hazırlanan ara raporlar, tez danışmanı tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir ve en geç on gün içinde öğrenci işlerine teslim edilir. İkinci tez danışmanının görevlendirilmesi durumunda, ortak değerlendirme yapılır.

Tez çalışmaları ile ilgili ara raporların değerlendirilmesinde, üst üste iki ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 31 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez, ilgili mevzuata uygun olarak yazılır ve çoğaltılır. Tezin, Türkçe programlarda Türkçe, yabancı dilde yapılan programlarda ise söz konusu yabancı dilde yazılması ve Türkçe ve İngilizce özetlerinin bulunması gerekir. Tez, programın tamamlanması için öngörülen tarihte, tez danışmanının onayını taşıyan bir dilekçe ekinde teslim edilir.”

“Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın, süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 32 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 38 Tez Kurulu, biri tez danışmanı olmak üzere ve en az biri başka bir anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen, üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, biri başka bir anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanı kurul üyesi olamaz.

Tez kurulu üyeleri, tez danışmanının görüşü ve Program Kurulunun önerisi ile Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilir.”

MADDE 33 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 39 Tez Kurulu üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak üzere en geç iki ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Kurul üyelerinin tezle ilgili kişisel değerlendirme raporları, tez sınavı başlamadan önce, öğrencinin dosyasına konulmak üzere, teslim edilir.

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/yanıt bölümünden oluşur. Tez sınavı, değerlendirme hariç, izleyicilere açık yapılır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, Kurul çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı verir. Kurul, karar tutanağını tez sınavını izleyen üç gün içinde, öğrenci işlerine teslim eder.

Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezine düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının kendisine bildirildiği tarihten başlayarak, en geç üç ay içinde istenen düzeltmeleri yapar ve tezini aynı kurul önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Tezi kabul edilen öğrenci, ilgili mevzuata göre hazırlanmış tezinin üç adet basılı ve bir adet elektronik kopyasını en geç bir ay içinde öğrenci işlerine teslim eder.”

MADDE 34 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 40 Tezi kabul edilen ve diğer koşulları yerine getiren öğrenciye, Genel Müdür ile Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürünün imzasını taşıyan ve tezli programı tamamladığını belirten Yüksek Lisans Diploması verilir. Diplomaya, programın adı ve verilen unvan yazılır.”

MADDE 35 Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Programın amacı, öğrenciye mesleki konularda bilimsel bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.”

MADDE 36 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere toplam 33 krediden az olmamak koşuluyla en az 11 adet ders ve kredisiz bir dönem projesi dersi alır.”

“Dersler; zorunlu, koşullu seçmeli ve seçmeli olmak üzere, her yıl Akademik Kurulun görüşü Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile kesinleşir.”

“Öğrenci, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun onayı ile TODAİE’de açılmış diğer programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki programlardan bir dönemde en çok iki ders alabilir.”

MADDE 37 Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem projesi dersine devam zorunludur. Proje raporu, ilgili mevzuata uygun olarak yazılır. Proje dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.”

“Proje raporunun bir örneği, projeyi yöneten öğretim üyesinin onayı ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.”

MADDE 38 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 44 Program üç dönemde tamamlanır.”

MADDE 39 Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 45 Öğrencilerin devam ettikleri birinci ve ikinci dönemlerde en az üçer, üçüncü dönemde ise en az iki dersten başarılı olmaları gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencilerin kaydı silinir.”

MADDE 40 Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ders Tekrarı

MADDE 46 Başarısız olunan zorunlu dersler, izleyen dönemlerde ya da yaz okulunda tekrarlanır. Ankara dışında görev yapan öğrenciler, tekrar aldıkları dersleri, Program Kurulunun uygun görmesi koşuluyla, görev yaptıkları yerde bulunan bir üniversitenin sosyal bilimler enstitüsü programından alabilir. Tekrarlanan zorunlu dersten başarısız olması durumunda öğrencinin kaydı silinir.

Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alabileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Tekrarlanan dersten başarısız olunması durumunda öğrencinin kaydı silinir. Ancak, izleyen dönemlerde ya da yaz okulu sonunda başarısız olunan ders sayısının bire inmesi durumunda, öğrencinin dönem sonu sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten başlayarak on gün içinde yazılı başvurusu üzerine, Yürütme Kurulu dersin ikinci kez tekrarlanmasına ya da öğrencinin sınava alınmasına karar verebilir.”

MADDE 41 Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 47 Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde rehberlik etmek üzere, birinci dönem başlamadan önce bir öğretim üyesi görevlendirilir.”

MADDE 42 Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler için Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile yeterlik sınavı yapılabilir. Yeterlik sınavı yapıldığı durumlarda, belirlenen sınav kurulu en geç iki ay içinde sözlü olarak yeterlik sınavını yapar.”

MADDE 43 Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derslerini, dönem projesini ve yapıldığı takdirde yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciye, Genel Müdür ile Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürünün imzasını taşıyan ve tezsiz programın tamamlandığını belirten Yüksek Lisans Diploması verilir.”

MADDE 44 Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 50 Programın amacı, öğrenciye alanında bağımsız araştırma ve inceleme yapma, olay ve olguları bilimsel bir bakış açısı ile inceleyerek yorumlar geliştirme ve yeni sentezlere ulaşma yetenekleri kazandırmaktır.”

MADDE 45 Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Giriş Sınavına Kabul Koşulları

MADDE 51 Programlara katılabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi zorunludur:

a) Yüksek lisans diploması almış olmak (yüksek lisans derecesinin yurtdışından alınmış olması durumunda denklik belgesi aranır).

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS), eşdeğerliliği ilgili resmi kuruluşlarca kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarında veya ÖSYM tarafından bu amaçla yapılan sınavda, son iki yıl içinde, tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Gerektiğinde, yabancı dil sınavları, Akademik Kurulun önerisi üzerine Yürütme Kurulunun kararı ile TODAİE tarafından da yapılabilir. Hangi yabancı dillerin kabul edileceği, Akademik Kurulun önerisi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

c) Yüksek lisans mezuniyet notunun; tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75 puan (4 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 2.5), tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 85 puan (4 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 3.5) olduğunu belgelemek.

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurdukları programın puan türünde en az 65 puan almış olmak.”

MADDE 46 Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 52 Adaylar, ilanda belirtilen süre içinde, istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurur.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Doktora programlarına başvuru koşullarını yerine getiren adaylar, ilan edilen yer ve zamanda yazılı ve sözlü sınava alınır. Sınav kurulu, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla görevlendirilen en az üç asıl, iki yedek üyeden oluşur.

Başarı notunun hesaplanmasında; 100 üzerinden tam nota dönüştürülen ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavında tam not üzerinden alınan notun %30’u alınarak hesaplanır. Sözlü sınava girmeyen veya sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.

Adayların başvurdukları program içindeki sıralaması, sözlü jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Sözlü jürisi, sıralaması yapılan adaylardan hangilerinin başarılı sayılacaklarına karar verir ve bu kararını bir tutanakla Genel Müdürlüğe bildirir. Söz konusu öğrencilerin başvurdukları programlara kesin kabulü, Yürütme Kurulu kararı ile olur.

52 nci maddenin altıncı fıkrasına göre, önce bilimsel hazırlık programına alınmaları koşuluyla doktora programlarına katılmaları uygun bulunan adayların bu durumu, sözlü jürisince hazırlanan tutanaklarda belirtilir. Bu adayların öğrencilik durumları, aynı maddeye göre yapılacak işlemlerden sonra kesinlik kazanır.

Yüksek lisans derecesini başvurduğu doktora programından farklı bir alanda almış olan adaylardan, diğer koşulları karşılamak şartıyla, doktora programından önce kendileri için uygun bulunacak bir bilimsel hazırlık programını tamamlamaları istenebilir. Bilimsel hazırlık programı, öğrencinin en fazla iki dönemde tamamlaması gereken yüksek lisans derslerinden oluşur. Öğrenci her dönemde en fazla iki ders alabilir. Bu dersler, doktora programına kayıt aşamasında Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile belirlenir ve öğrenciye bildirilir. Öğrenci, bilimsel hazırlık programı kapsamında öngörülen tüm dersleri iki dönem içinde ve her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alarak tamamlamak zorundadır. Öğrenci, açılması durumunda yaz öğretimi kapsamında da bilimsel hazırlık dersleri alabilir. Bilimsel hazırlık programında başarılı olan öğrenci doktora derslerini almaya hak kazanır. Bilimsel hazırlık programında geçen süre, bu Yönetmelikte belirtilen doktora öğrenim süresine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, doktora genel başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bilimsel hazırlık programını iki dönemde tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 47 Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 53 Dersler; zorunlu, koşullu seçmeli ve seçmeli türden olmak üzere, her yıl Program Kurulunun önerisi, Akademik Kurulun görüşü ve Yürütme Kurulunun kararı ile kesinleşir.

Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere, en az yedi ders olmak üzere, toplam 21 kredilik ders ile kredisiz olan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır.

Her dönemde bu derslerden biri, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarından veya Enstitüde yürütülen diğer doktora programlarından seçilebilir. Dersler yaz okulunda da açılabilir.”

MADDE 48 Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, doktora programı için gerekli kredili dersleri en fazla dört dönemde tamamlar. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, tez danışmanının önerisi ve Yürütme Kurulu kararıyla, tezini Tez İzleme Kurulu önünde savunabilmesi için en çok dört dönem ek süre verilebilir.”

MADDE 49 Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 55 Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her dönem içinde en az bir kez ara sınavına girerler ya da verilen bir ödevi yaparlar. Öğrenciler, dönem sonu sınavlarına girebilmek için ara sınavı ya da ödevden tam notun %75’ini almak zorundadır. Öğrenci, %75’in altında not aldığı dersten başarısız sayılır ve o dersi yineler. Ara sınav tarihleri, akademik takvime uygun olarak öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. Ara sınav ya da ödev notları, dönemin bitiminden en az bir hafta önce teslim edilir.”

MADDE 50 Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 56 Bir dersten dönem sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenci, duyurulan tarihte dönem sonu sınavına alınır. Dönem sonu sınavı, ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.”

MADDE 51 Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 57 Bir dersten başarılı sayılmak için, hem dönem sonu sınav notunun hem de ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalamasının en az 80 puan olması gerekir.

Ara ve dönem sonu sınavları ile ödevler, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Notlar öğrenci işlerine teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda yer alan değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilebilir.

Puan                 Dönem Ders Notu               Katsayı

90-100                         AA                              4.0

85-89                            BA                              3.5

80-84                            BB                              3.0

75-79                            CB                              2.5

70-74                            CC                              2.0

65-69                            DC                              1.5

60-64                           DD                              1.0

50-59                            FD                              0.5

49 ve aşağısı                 FF                                0

AKTS (ECTS) kullanılacak ise; Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.”

MADDE 52 Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ders Tekrarı

MADDE 59 Başarısız olunan zorunlu dersler, izleyen dönemlerde ya da yaz okulunda tekrar alınır. Ankara dışında görev yapan öğrenciler, tekrar almaları gereken derslerin, Program Kurulunun uygun görmesi koşuluyla, görev yaptıkları yerde bulunan bir üniversitenin, sosyal bilimler enstitüsü programından alabilir. Tekrar edilen zorunlu dersten başarısız olunması durumunda öğrencinin kaydı silinir.

Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alabileceği gibi Program Kurulu tarafından uygun görülmek koşulu ile seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Tekrar edilen dersten başarısız olunması durumunda öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 53 Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 60 Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin programın temel konularındaki bilgisinin sınanmasıdır. Sınavlar, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

Sınava girmek için 21 krediyi tamamlamış olmak gerekir.

Öğrencinin yeterlik sınavına alınması için, derslerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Öğrenci, en geç beşinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrenci, yazılı sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç üç gün içinde sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir. Doktora Yeterlik Kurulunun belirlediği sınav sonuçları, sözlü sınavın yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde öğrenciye duyurulur.

Doktora Yeterlik Kurulu; doktora yeterlik sınavını yapmak üzere, Akademik Kurulun önerdiği öğretim üyeleri arasından Yürütme Kurulu tarafından bir yıl için seçilen ve beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Yeterlik sınavı, Doktora Yeterlik Kurulu tarafından ya da bu Kurul tarafından önerilen ve Yürütme Kurulunca görevlendirilen Yeterlik Sınav Kurulunca yapılır. Yeterlik Sınav Kurulu, biri tez danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik Sınav Kurulu, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Yeterlik Sınav Kurulu, yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü dönemden sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri altıncı dönemin sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde yeterlik sınavına tekrar alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir. Mazereti Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, mazeretin ortadan kalktığı tarihten sonraki dönemde yeterlik sınavına alınır.”

MADDE 54 Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 55 Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tez Konusu ve Tez Danışmanlığı, Uzmanlık Alanı Dersi

MADDE 62 Program Kurulu, öğrencinin görüşünü alarak ve öğretim üyelerinin danışmanlık yükünü de göz önüne bulundurarak en geç üçüncü dönem başına kadar, her öğrenci için bir tez danışmanı ve öğrenci ile danışmanın birlikte belirleyeceği tez konusunu Yürütme Kuruluna önerir.

Yürütme Kurulu, öğretim üyeleri arasından bir danışmanı görevlendirir. Tez konusunun niteliği gerektiriyorsa, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla ikinci danışman görevlendirilebilir.

Öğrenci, tez danışmanının atanması sonrasında, her dönem kayıt yaptırır.

Tez danışmanı, danışman olarak atanmasını izleyen aydan itibaren, danışmanı olduğu her öğrenci için, diğer akademik ve idari yükümlülük ve görevlendirmelerine ek olarak uzmanlık alanı dersi olarak, haftada üç saati geçmemek koşuluyla ve danışmanlık görevinin sona ermesine kadar, her dönem bir ders açabilir. Öğrenci, uzmanlık alanı dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu takdirde Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 56 Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 63 Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime özgün katkıda bulunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Tez, TODAİE ilgili mevzuata uygun olarak yazılır.

Tezin Türkçe yazılması ve Türkçe ve İngilizce özetlerinin bulunması gerekir.

TODAİE tez yazma hakkındaki ilgili mevzuata uygun olarak altı kopya olarak çoğaltılan tez, doktora programının tamamlanması için öngörülen tarihte tez danışmanının onayını taşıyan bir dilekçe ekinde öğrenci işlerine teslim edilir.

Yürütme Kurulunun kabul ettiği bir mazereti olmaksızın, süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 57 Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 64 Yeterlik sınavında başarılı olan her öğrenci için, yeterlik sınavını izleyen bir ay içinde Tez İzleme Kurulu oluşturulur.

Tez İzleme Kurulu, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

İkinci tez danışmanı, oy hakkı bulunmaksızın kurul toplantılarına katılabilir.

Tez İzleme Kurulunun kurulmasından sonraki dönemlerde, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 58 Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 65 Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez önerisi savunmasından en az on beş gün önce Tez İzleme Kurulu üyelerine dağıtır.

Tez İzleme Kurulu, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul ya da reddine oy çokluğuyla karar verir ve sonucu en geç üç gün içinde öğrenci işlerine bildirir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçebilir. Bu durumda, yeni bir Tez İzleme Kurulu atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Tez İzleme Kurulu, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce kurul üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda, yapılan çalışmalar özetlenir ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması kurul tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Kurul tarafından üst üste iki ya da aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 59 Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 66 Tezini teslim eden öğrencinin tez sınavını yapmak üzere, Doktora Tez Kurulu oluşturulur.

Kurul, beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin üçü, Tez İzleme Kurulunda yer alan asil üyelerdir. Diğer iki asil ve iki yedek üye, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, Yürütme Kurulunca seçilir.”

MADDE 60 Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 67 Doktora Tez Kurulu üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlayarak en geç üç ay içinde, öğrenciyi tez sınavına almak üzere toplanır. Kurul üyelerinin tezle ilgili kişisel değerlendirme raporları, tez sınavı başlamadan önce, öğrenci dosyasına konulmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

Tez sınavı sözlü olarak yapılır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/yanıt bölümünden oluşur.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, Kurul, çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı verir. Kurul, tez sınavını izleyen üç gün içinde, kararını bir tutanakla Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirir.

Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezine düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının kendisine bildirildiği tarihten başlayarak, en geç altı ay içinde istenen düzeltmeleri yapar ve aynı kurul önünde tezini yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Tez sınavında başarılı olan öğrenci, ilgili mevzuata göre uygun olarak hazırlanmış doktora tezinin ciltlenmiş üç basılı kopyasını ve bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.”

MADDE 61 Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 68 Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır.

Doktora Diplomasında, öğrencinin izlediği programın adı ve verilen unvan bulunur.”

MADDE 62 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 63 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates