20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » HukukOkulu Genel » Uzman Hukukçu Yardımcılığı Sınavı

Uzman Hukukçu Yardımcılığı Sınavı

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAVI

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası
Kurulu’nda G.I.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adet “Uzman Yardımcısı”
ve A.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 3 adet “Uzman Hukukçu Yardımcısı”
kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda
aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) a) 20 adet Uzman Yardımcısı için; ÖSYM tarafından 2010 KPSS LİSANS ve 2011
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde
olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde
bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının
l’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

b) 3 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı için; ÖSYM tarafından 2010 KPSS LİSANS ve
2011 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP103 puanı 80
ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi
içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 60 inci sıradaki aday
sayısının l’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2) Değerlendirmeye alınan KPSS sonuç belgesinin yabancı dil testi bölümündeki,
toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak,

3) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip
olmak,

4) a) Uzman Yardımcılığı için başvuranların; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve
İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri,
İletişim, Hukuk, Fen, Fen – Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler Fakültelerinin
ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve
Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik,
Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan, Aktüerya, Aktüerya
Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık
ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat,
Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği,
Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme
Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği,
Işletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe,
Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi,
Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama,
Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık,
Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik,
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret
ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara
denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan
mezun olmak.

b) Uzman Hukukçu Yardımcılığı için başvuranların; Hukuk Fakülteleri veya bunlara
denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan
birini bitirmiş olmaları ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmaları veya en
geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermeleri
(Staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava
alınmazlar),

5) 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1981 ve
daha sonra doğanlar sınava katılabilir.),

6) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen
şartları taşımak zorunludur.

GİRİŞ SINAVI

Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 20-21 Eylül 2011 tarihlerinde
sabah ve öğleden sonraları ayrı bölümler halinde yapılacaktır.

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi I.I.B.F. Beşevler/ANKARA Sınav yeri ve/veya tarihinin
değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde
ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava
tabi tutulacaklardır.

YAZILI MESLEKİ SINAV KONULARI

Uzman Yardımcısı KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olan uzman yardımcısı
adaylarının yazılı mesleki sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır:

a) İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme
İktisadı,

b) HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas hukuku,
Ceza Hukukunun genel esasları,

c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

e) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel bilgiler,

f) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye
çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine
çevrilmesi, Bu gruptaki her sınav konusu için 10 üzerinden değerlendirme yapılır.
Bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notlar toplamının
40′dan aşağı olmaması zorunludur.

Uzman Hukukçu Yardımcısı

KPSSP5 veya KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olan uzman hukukçu yardımcısı adaylarının
yazılı mesleki sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır:

a) ÖZEL HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk,

b) KAMU HUKUKU : İdare Hukuku, Ceza Hukuku,

c) TAKIP ve USUL HUKUKU : Hukuk Usul, Ceza Usul, icra ve İflas Hukuku,

d) GENEL KONULAR : İktisat, Maliye, Muhasebe Genel Esasları,

e) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye
çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine
çevrilmesi, Bu gruptaki her sınav konusu için 10 üzerinden değerlendirme yapılır.
Bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notlar toplamının
33.33′den aşağı olmaması zorunludur.

SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava
katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların
değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü”
ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden
ve istanbul Temsilciliğinden veya Kurulun internet sayfasından (www.spk.gov.tr)
temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle,

5 – 9 Eylül 2011 tarihleri (saat 9.30 -17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki
merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin
en geç son başvuru günü saat 17:30′a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru
süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden
veya www.spk.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu (4 sayfadan oluşmaktadır.)
(Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)

2) öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan
adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

5) Uzman Hukukçu Yardımcısı adaylarının avukatlık stajı bitim belgesinin onaylı
örneği (Bu belgenin sözlü sınav tarihinden 1 hafta öncesine kadar Kurul’un merkezine
teslimi zorunludur),

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından
tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları
uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma
sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav tarihi ve başlama saati, Kurulun
(http://www.spk.gov.tr) internet adresinde, 15 Eylül 2011 tarihinden itibaren
ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara
Kurul şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava
Giriş Belgeleri 15-16 Eylül 2011 tarihlerinde saat 17:30′a kadar adaylara elden
verilecektir. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı
bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma
sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır
ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ESASLARI

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise,
en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen boş
kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda başarılı olmak
bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla
yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurulun ilan
panosu ve Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı
kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren
üç gün içerisinde Kurula müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurul tarafından kabul edilebilir bir belgeyle
ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren
yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde
göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurul sorumlu
değildir. Kazanan personelin Kurulun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda
tebligat niteliği taşır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15 06530 ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 89 98

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişii/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 56 09 – 334 56 10

İNTERNET ADRESİ: http://www.spk.gov.tr

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates