19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 1.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 1.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

1. Taşınmaz mallara ilişkin ve mülkiyet hakkına dayanılarak paydaşlar arasındaki veya üçüncü kişilere karşı açılmış müdahalenin önlenilmesi, yıkım (kâl) ve müdahalenin önlenmesi ile bağlantılı ecrimisil davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

2. Hazinenin “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardandır” iddiası ile açtığı davalar nedeniyle Asliye Mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları,

Ancak; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, orman kadastrosu kesinleşmiş olsun olmasın, orman kadastrosu ve orman rejimi dışına çıkarma ile ilgili tutanak ve haritalarının uygulanmasını veya orman araştırması yapılmasını gerekli kılan, Hazine ve Orman Yönetiminin taraf olduğu, kadastro tespitine itiraz, tescil ya da tapu iptali-tescil, tapu kayıtları üzerindeki “orman” ve “2-B madde şerhleri” ile, bu alanlardaki “muhtesat ve zilyetlik şerhlerinin” kaldırılması veya konulması, elatmanın önlenmesi istekleri ile ilgili olarak; kadastro, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde verilen kararların temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden itibaren Yirminci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

3. Uygulamada “muris muvazaası” olarak deyimini bulan ve 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararından kaynaklanan uyuşmazlıklardan ötürü Asliye Mahkemelerinden Tapu İptal Davalarına ilişkin olarak verilen hüküm ve kararları,

4. Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

5. Batıl ve geçerli olmayan (sahtecilik ve ehliyetsizlik gibi) nedenlerle yok hükmünde bulunduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

6. Gabin ve hata, hile, ikrah gibi iradeyi sakatlayan sebeplere dayanılarak açılmış tapu iptal davaları için Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

7. Bağış suretiyle tapuda gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme nedenleri ileri sürülerek açılan davalardan dolayı Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve tasarrufları,

8. Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki tasarruflar hakkında açılmış sözleşmeye aykırılık ya da geçersizlik iddiasını taşıyan tapu iptal davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

9. Medeni Kanunun 737 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan komşuluk hukukuna aykırı davranışların yaptırım şeklinde giderilmesi için mülkiyet hakkına dayanılıp açılan davalar nedeniyle Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

10. Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflara yönelik olarak vekaletin hile ile alındığı ve kötüye kullanılması iddiası ile açılan tapu iptal ve tescili davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlara bakmakla görevlidir.

11. Onyedinci Hukuk Dairesince temyiz incelemesi yapılmakta olan, 2981 sayılı kanundan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan ve Asliye Hukuk Mahkemelerince karara bağlanan davaların temyiz incelemesinin, 01.02.2007 tarihinden itibaren 29.01.2007 tarih ve 1 Sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Birinci Hukuk Dairesince yapılacaktır. (Kadastro Mahkemelerince verilenler hariç.)

12. Temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan, Hazine tarafından açılan TMKun 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davalarının temyiz incelemesinin 01.03.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 07.03.2008 tarih ve 6 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Birinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

13. Kadastro harici bırakılan yerlerin 3402 sayılı Yasanın 18.Maddesi hükmü gereğince hazine adına tescili istekli davalardan Asliye Hukuk Mahkemesince karara bağlanılanlar.

14. İmar uygulaması (şuyulandırması) sonucu (3194/18-2981/3290-10/c maddesi hükmü gereğince) oluşan imar parsellerinin hukuki dayanağını (illetini) teşkil eden idari işlemin idari yargıda iptal edilmesiyle yolsuz tescil durumuna düşen imar çap kayıtlarının iptali ile eski kadastral mülkiyet ve geometrik durumuna çevrilmesi isteğiyle açılan ve Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenmesi

15. Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun 26.01.2009 günlükararı ile, temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan tenkise ilişkin davaların temyiz incelemesinin 02.02.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Birinci Hukuk Dairesince yapılmasına karar verilmiştir.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates