19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 12.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 12.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

1. İİK.nun 16. maddesi uyarınca icra müdürlüklerinin işlemlerine karşılık alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin icra tetkik merciine şikayet yolu ile başvurular sonucu İcra Tetkik Mercilerince verilen kararları,

2. Genel haciz yolu ile yapılan icra takiplerine karşı borçluların vaki itirazları üzerine alacaklıların İİK.nun 68, 68/a ve 68/b maddeleri uyarınca itirazların kaldırılması için başvurusu üzerine İcra Tetkik Merciince verilen kararları,

3. Kambiyo senetlerine (çek, poliçe, bono) mahsus haciz yolu ile yapılan icra takiplerine karşı borçluların İİK.nun 169, 170 ve 170/a maddeleri uyarınca borca, imzaya itirazları ile şikayetler nedeniyle icra tetkik mercilerine yazılı başvuruları üzerine İcra Tetkik Merciince verilen kararları,

4. İcra İflas Kanunu uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlüklerince cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar sonucu borçlu, alacaklı ile üçüncü kişilerin icra tetkik mercilerine yapmış oldukları şikayet sonucu verilen kararlar ile Sulh Hukuk Mahkemelerince şüyu’un satılarak giderilmesine dair kararlar sonucu satış memurluklarınca satılan gayrimenkullerle ilgili Sulh Hukuk Mahkemelerine açılan ihalenin feshi davaları ve 6183 sayılı Yasanın 99. maddesi uyarınca yapılan şikayet sonucu İcra Tetkik Merciince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili kararları,

5. Taşınmazın ihalesi üzerine İİK.nun 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikayetler üzerine İcra Tetkik Merciince verilen kararları,

6. Rehnin (menkul ve gayrimenkul) paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerle ilgili olarak alacaklı, borçlu ve ipotek veren üçüncü kişinin itiraz ve şikayetleri üzerine İcra Tetkik Merciince verilen kararları,

7. İİK.nun 24 ve müteakip maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili olarak alacaklılar, borçlu ve üçüncü kişilerin İcra Tetkik Mercilerine yapmış bulundukları şikayet ve itirazları sonucu İcra Tetkik Merciince verilen kararları,

8. İcra İflas Kanunu’nun 71. maddesi uyarınca İcra Tetkik Merciince verilen takibin iptali ve taliki ile ilgili kararları,

9. Borçluların icra takibi ile ilgili icra müdürlüklerince yapılan icra tebliğleri ile ilgili İcra Tetkik Mercilerine açmış bulundukları usulsüz tebligatlarla ilgili şikayetleri nedeniyle verilen kararlarla birlikte ayrıca borçluların İcra Tetkik Mercilerine, İcra İflas Kanunu’nun 65. maddesi uyarınca vermiş bulundukları gecikmiş itiraz talepleri ile ilgili İcra Tetkik Merciince verilen kararları

10. Hacizle ilgili borçluların İcra Tetkik Merciince açmış bulundukları haczedilmezlik şikayetleri ve alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin İcra Tetkik Mercilerine vaki şikayetleri üzerine İcra Tetkik Merciince verilen kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminatla mahkûm edilmesi isteği üzerine verilen Mercii kararları,

11. Kesinleşen takip sonucu icra müdürlüklerinin haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikayetler üzerine verilen Mercii kararları (İİK.nun 96, 97, 99. maddeleri),

12. Temyiz incelemesi on ikinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan, İcra İflas Kanununun 10.Bab’ında düzenlenen itirazın kaldırılması ve buna bağlı olarak tahliyeye ilişkin İcra Tetkik Merciince verilecek kararların temyiz incelemesinin, 01.03.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 6.Hukuk Dairesince yapılmasına;

13. Temyiz incelemesi Onikinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının temyiz incelemesinin 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31.01.2005tarih ve 1 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Altıncı Hukuk Dairesine devredilmiştir.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates