19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 14.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 14.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

1. Taşınmaz mallara ilişkin Mülkiyet Hakkına veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmaz mallar hakkında Hazinenin Açtığı Davalara ait Sulh Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,
– Tapulu taşınmaza el atmanın önlenmesi davaları,
– Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere ait Hazinenin Sulh Hukuk Mahkemelerine açtığı tapu iptali ve elatmanın önlenmesi davaları,
– Bir tapu kaydına dayanılarak Hazine tarafından Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan tapu iptali ve tescil davaları,

Ancak; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, orman kadastrosu kesinleşmiş olsun olmasın, orman kadastrosu ve orman rejimi dışına çıkarma ile ilgili tutanak ve haritalarının uygulanmasını veya orman araştırması yapılmasını gerekli kılan, Hazine ve Orman Yönetiminin taraf olduğu, kadastro tespitine itiraz, tescil ya da tapu iptali-tescil, tapu kayıtları üzerindeki “orman” ve “2-B madde şerhleri” ile, bu alanlardaki “muhtesat ve zilyetlik şerhlerinin” kaldırılması veya konulması, elatmanın önlenmesi istekleri ile ilgili olarak; kadastro, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde verilen kararların temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden itibaren Yirminci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

2. Sınırlı Ayni Haklara ilişkin Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları (şuf’a, iştira, vefa haklarına dayanılarak açılanlar ile diğer hukuk dairelerinin görevlerine giren davalar hariç),

3. Kamu mallarından Mera, Yaylak, Kışlak iddiası ile açılan davalar hakkında Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,

4. Şahsi Haklara dayalı taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları,
– Gayrimenkul satış vaadine dayalı tapu iptali ve el atmanın önlenmesi davaları,
– Medeni Kanunun 724 (önceki MK. 650), 725 (önceki MK. 651) ve 729 (önceki MK. 655) maddelerine dayalı tapu iptali davaları (temliken tescil davaları),
– Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarih 1987/2 E., 1988/2 K. Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
– Tahsis kararına dayalı el atmanın önlenmesi ve tapu iptali davaları,
– İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali davaları (05.02.1947 tarih 20/65 sayılı İçtihadı Birleştirme),
– Ölünceye kadar bakma aktine dayalı tapu iptali davaları,

5. Ferman ve huccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davalarıyla ilgili hüküm ve kararları,

6. 5520 sayılı Kanuna göre açılan tapuda sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararları,

7. Tapuda isim ve soyadı düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararları,

8. 3402 sayılı Kanunun 41. maddesine dayalı açılan davaları,

9. Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda Medeni Kanunun 737 (önceki MK. 661) maddesine dayanılan komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkin Sulh Mahkemelerince verilen hüküm ve kararları,

10. Karz (Ödünç) İpoteklerinin kaldırılması ile ilgili hüküm ve kararları,

11. Geçit ve mecra hakkı ile ilgili kararları,

12. Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davası ile ilgili hüküm ve kararları,

13. Temyiz incelemesi Birinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyete uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ait davalarla ilgili kararların temyiz incelemeleri 23.02.2004 tarihinde verilen Başkanlar Kurulu Kararı uyarınca Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

14. Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan; Borçlar Kanunundaki hasılat kirası hükümlerine tabi ticari işletme kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara dair verilen kararların temyiz incelemesi 23.02.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Ondördüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates