19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Genel » Yargıtay 2.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

Yargıtay 2.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

1- Türk Medeni Kanunun Birinci Kitabında Yer Alan;

I- Kişiler Hukuku – Gerçek Kişiler (MK. md. 8-22):
a) Hak ehliyeti,
b) Fiil ehliyeti,
c) Fiil ehliyetsizliği,
d) Hısımlık,
e) Yerleşim yeri ile ilgili davalar.

II- Kişiliğin Korunması (MK. md. 23-26) Ad Üzerindeki Haklar:
a) Adın ve soyadının değişmesi dışındaki koruma ile ilgili davalar,
b) Adın korunması ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları.

III -Kişiliğin başlangıcı ve sonu (MK. md. 28-35):
a) Doğum ve ölüm,
b) Sağ olmanın ve ölümün ispatı,
c) Gaiplik ile ilgili davalar.

Ancak temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan, Hazine tarafından açılan TMKun 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davalarının temyiz incelemesinin 01.03.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 07.03.2008 tarih ve 6 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Birinci Hukuk Dairesine devredilmiştir.

IV- Kişisel Durum Sicili (MK. md. 36-46):
a) Sicili tutan memurların sorumlulukları ile ilgili davalar.

İkinci Hukuk Dairesince incelenmekte olan, irs ve nesep ile ilgili nüfus kayıt düzeltilmesine ilişkin davaların 01.02.2007 tarihinden itibaren 29.01.2007 tarih ve 1 sayılı başkanlar kurulu kararı ile Onsekizinci Hukuk Dairesine devredilmiştir.

Dernekler hukukundan kaynaklanan ve Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun derneklere ilişkin hükümlerinin uygulanmasını gerektiren tüm davalar 07.03.2008 tarihli 6 sayılı Başkanlar Kurulu kararı ile Yedinci Hukuk Dairesine verilmiştir.

2- Türk Medeni Kanununun İkinci Kitabında Yer Alan;
I- Evlenme ehliyeti ve engelleri (MK. md. 124-144):
a) Evlenmeye ehliyetin koşulları,
b) Evlenme engelleri,
c) Evlenme başvurusu ve evlenme töreni, tescil.

II- Batıl Olan Evlenmeler (MK. md. 145-160):
a) Mutlak butlan davaları,
b) Nisbî Butlan davaları,
c) Butlanın sonuçları ile ilgili davalar.

III- Boşanma – Ayrılık ( MK. md.161-184)
A) Boşanma:
a) Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve müşterek hayatın yeniden kurulmaması sebeplerine dayanan davalar,
b) Boşanma ile ilgili maddi manevi tazminat davaları,
c) Tedbir nafakası, (boşanmanın feri (eki) olan tedbir nafakası),
d) İştirak nafakası, (boşanmanın feri (eki) olan iştirak nafakası),
e) Yoksulluk nafakası, (boşanmanın feri (eki) olan yoksulluk nafakası),
f) Boşanma halinde mal rejiminin tasfiyesi ile ilgili davalar.

B) Evliliğin Genel Hükümlerine ilişkin davalar (TMK. md.185-201):
a) Haklar ve yükümlülükler,
b) Konutun seçimi- birliğin yönetimi ve giderlere katılma,
TMK’nun 194 ncü maddesine dayanılarak açılan, aile konutunun tapu kaydına şerh konulması bu şerhin kaldırılması, aile konutuyla ilgili tapu iptali ve tescil davaları ve ipoteğin kaldırılması davaları,
c) Kadının soyadı – birliğin temsili,
d) Birliğin korunması,
e) Eşlerin hukuki işlemleri, aile konutu.

Ancak; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan, eşler arasındaki, gerek 743 sayılı Türk Kanunu Medenisindeki gerekse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK.m.202-281) davaların temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Sekizinci Hukuk Dairesince yapılacaktır.

IV- Hısımlık-Soy Bağının Kurulması (MK. md. 285-289):
a) Soy bağının reddi davaları.

V- Soy Bağının Düzelmesi (MK. md.292-304):
a) Sonradan evlenmeyle soybağının düzeltilmesine itiraz ve iptal davaları,
b) Tanıma ve babalık hükmü
c) İtiraz ve iptal,
d) Hak düşürücü süreler.

VI- Evlat Edinme ( TMK. md. 305-320):
a) Küçüklerin evlat edinilmesi,
b) Genel koşulları-birlikte evlat edinme -tek başına evlat edinme- küçüğün rızası ve yaşı,
c) Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi,
d) Evlat edinmenin hükümleri,
e) Evlatlık ilişkisinin kaldırılması.

VII- Soy Bağının Hükümleri (TMK. md.321-334):
a) Soyadı,
b) Karşılıklı yükümlülükler,
c) Çocuk ile kişisel ilişki,
d) Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama.

VIII-Velayet ( TMK. md.335-351)
a) Genel olarak,
b) Velayetin kapsamı,
c) Çocuğun korunması (velayetin değiştirilmesi TMK. md. 183, velayetin kaldırılması MK. md. 348),
d) Velayetin kaldırılması halinde ana babanın görevleri ile ilgili davalar.

IX- Çocuk Malları (TMK. md. 352 – 363)
a) Yönetim,
b) Kullanma hakkı,
c) Gelirlerin sarfı,
d) Çocuk mallarının kısmen sarfı,
e) Çocuğun serbest malları,
f) Çocuk mallarının korunması,
g) Yönetimin sona ermesi,
h) Ana ve babanın sorumluluğu,

X- Ev Düzeni ( TMK.md.367-370):
a) Koşulları,
b) Hükümleri,
c) Alt soyun denkleştirme alacağı.

XI- Aile Malları (TMK. md.372-395):
a) Aile vakfı,
b) Aile malları ortaklığı,
c) Aile yurdu.

XII- Vesayet Düzeni, Vesayet Organları ve Vesayeti Gerektiren Haller (TMK. md.404-412):
a) Küçüklük,
b) Kısıtlama (akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı ceza ile ilgili davalar,
c) İstek üzerine kısıtlama, vasi atanması-vasilikten kaçınma ve itiraz.

XIII- Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık (TMK. md.426-431):
a) Kayyım tayini ve kaldırılması ile ilgili davalar,
b) Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması (TMK. md.432-439),
c) Vesayetin yürütülmesi (TMK. md.438-457),
– Vasinin görevleri-göreve başlama,
– Özen ve temsil-malvarlığının yönetilmesi,
– Vasilik görevinin süresi,
Kayyımın Görevleri (TMK. md.458-460),

VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
– Şikâyet ve itiraz- izin

XIV- Vesayet organlarının Sorumluluğu (TMK. md. 466-469):
a) Vasinin sorumluluğu,
b) Devletin sorumluluğu.

XV- Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi (TMK. md.470-478):

XVI- Vasilik Görevinin Sona Ermesi (TMK. md. 479-488):
a) Vesayetin sona ermesinin sonuçları (TMK md. 489-494) kesin,
b) Hesap ve malvarlığının teslimi-rapor ve hesabın incelenmesi,
c) Vasinin görevine son verilmesi-sorumluluk davasında zamanaşımı.

3- Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kitabında Yer Alan Miras Hukuku (TMK. md. 495-501)

I- Ölüme Bağlı Tasarruflar – Tasarruf Ehliyeti (TMK. md.502-504):
a) Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti, vasiyette – miras sözleşmesinde,
b) İrade sakatlığı.

II- Tasarruf Özgürlüğü (TMK. md. 505-513):
a) Tasarruf edilebilir kısım-saklı pay,
b) Mirasçılıktan çıkarma, mirasçı atama-belirli mal bırakma.

III- Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri (TMK. md. 514-530):
a) Yedek mirasçı atama-ön mirasçı-art mirasçı atama,
b) Miras sözleşmeleri,
c) Mirastan feragat sözleşmesi,

– ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ (TMK. md.531-549)
A) Miras sözleşmesi (TMK. md. 545-549).

IV- Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali (TMK. md. 557-559):
a) İptal davası (vasiyetnamenin iptali hariç),

V- Miras Sözleşmesinde Doğan Davalar (TMK. md. 572/574):
a) Miras bırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda,
b) Mirastan feragat durumunda geri verme ile ilgili davalar,

VI- Mirasın Açılması (TMK. md. 575-588)
a) Açılma ve değerlendirme anı,
b) Açılma yeri ve yetkili mahkeme,
c) Açılmanın hükümleri (miras ehliyeti-hak ehliyeti-mirastan yoksunluk, alt soy etkisi),

VII- Mirasın Geçmesi ve Sonuçları (TMK. md. 589-598):
a) Koruma önlemleri genel olarak,
b) Defter tutma,
c) Mühürleme,
d) Resmen yönetilmesi,

VIII- Mirasın Kazanılması (vasiyet alacaklıları tarafından kazanma hariç)
a) Mirasçılar tarafından (TMK md. 599)
b) Mirasın reddi (TMK. md. 605-618). (Reddin iptali davaları)

Ancak; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan vasiyetnamelerden doğan (TMK., 520-526, 542-544, 550-556, 557-559 ve 600-604, 595-597) tüm dava ve işlerin temyiz incelemesi 02.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacaktır.

Ancak; Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun 26.01.2009 günlükararı ile, temyiz incelemesi İkinci Hukuk Dairesi tarafından yapılmakta olan tenkise ilişkin davaların temyiz incelemesinin 02.02.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Birinci Hukuk Dairesince yapılmasına karar verilmiştir.

IX- Resmi Defter Tutma (TMK. md. 619-631):
a) Koşulları,
b) Usul-deftere geçirme-ilân yoluyla çağrı defter tutmanın sona ermesi,
c) Defter tutma sırasında mirasçıların durumu,
d) Sonuçları,
e) Kefalet borçlarından sorumluluk,
f) Mirasın devlete geçmesi hali.

X- Resmi Tasfiye (TMK. md. 632-636):
a) Koşulları mirasçıların istemi ile-miras bırakanın alacaklılarının istemi ile,
b) Usulü yönetim-olağan usul ile tasfiye-iflas usulü ile tasfiye ve ihtilaflar.

XI- Miras Sebebiyle İstihkak Davası (TMK. md. 637-639):
a) Koşulları,
b) Hükümleri,
c) Zamanaşımı.

XII- Paylaşmadan Önce Miras Ortaklığı (TMK. md. 640,641,644,645 ):
a) Miras ortaklığı-miras ortaklığına temsilci atanması (TMK. md. 640),
b) Mirasçıların sorumluluğu,
c) Paylaşmayı istemi hakkı,
d) Cenin nedeni ile paylaşmayı erteleme,
e) Birlikte yaşayanların hakkı,

– PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI (TMK. md. 646-668)
a) Genel olarak,
b) Paylaşma kuralları,
c) Paylaşmanın gerçekleşmesi,
d) Aile konutu ve ev eşyalarının sağ kalan eşe özgülenmesi,
e) Özellikleri olan eşya.

XIII- Mirasta Denkleştirme (TMK. md. 669-675):
a) Mirasçılar arasında,
b) Mirasçılık sıfatının kaybı halinde,
c) Denkleştirme şekli,
d) Eğitim ve öğretim giderleri,
e) Hediyeler ve evlenme giderleri.
XIV- Paylaşmanın Sonuçlandırılması (TMK. md. 676, 677, 678, 679, 681, 682)
a) Paylaşmanın sonuçlandırılması,
b) Paylaşma sözleşmesi ve bu sözleşmenin, hata, hile, ikrah ve gabin sebebiyle iptali davaları,
c) Miras payı üzerinde sözleşme,
d) Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler,
e) Mirasçıların birbirlerine karşı sorumluluğu,
f) Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu,
g) Mirasçılardan birinin ödediği borç nedeniyle rücu ile ilgili davalar,
Özel Kanunlarla düzenlenmiş olan şahıs, aile ve miras hukukuna ilişkin davaların tümünü, görevine girmektedir.
h) Aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarına tanınması ve tenfizi davaları,
ı) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre korunmaya muhtaç çocuklar hakkında verilecek koruma kararları ile bu kararların kaldırılması davaları,
i) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlere ilişkin çocuk mahkemeleri dışında Aile Mahkemelerince verilen kararlar,
j) Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine dair sözleşme ve 5717 sayılı kanun uyarınca çocuğun mutad meskenine iadesine ilişkin davalar.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates