20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yükseklisans Yönetmeliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yükseklisans Yönetmeliği

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim dönemini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim dalı ve/veya anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

e) Anabilim dalı ve/veya anasanat dalı başkanı: Bu fıkranın (d) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ğ) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve bir yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ı) Enstitü: Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

i) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,

l) GRE: Graduate Record Examination sınavını,

m) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

n) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

o) Kredi sistemi: AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans mezunlarını,

p) Rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

ş) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

u) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ü) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

v) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

y) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

z) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

aa) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

bb) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

cc) Yaz dönemi: Güz ve bahar yarıyılları dışında dönem sonu sınavları hariç en az otuz çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

çç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Programlara Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Lisansüstü programlar

MADDE 5 (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin anabilim ve anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim veya anasanat dalında o anabilim veya anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü programı da açılabilir.

(3) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(4) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılamaz.

(6) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru

MADDE 6 (1) Lisansüstü programlara ALES sonuçları ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programları dışında, adaylarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır.

(2) ALES puanı ve puan türü, programı açan anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabilecekleri Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrencilerin başvuruda bulunabileceklerine karar verebilir.

(4) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir.

(5) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanacak araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre Üniversitede lisansüstü eğitime kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci başvuru koşulları ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4 katsayı üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

b) ALES’den başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

c) ÜDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ya da enstitü yönetim kurulu kararı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ÜDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.

ç) Yabancı dil şartının olduğu yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

d) Yabancı dil şartının olmadığı yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

e) Adaylar mülakat/yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

f) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30’u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

(2) Yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve mülakat/yazılı sınav yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(3) Enstitü yönetim kurulu; her program için, en fazla ilan edilen asil kontenjan sayısı kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını kendileri yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

(4) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Doktora programına öğrenci başvuru koşulları ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler. Bu adayların lisans not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 3.0 olması gerekir. Yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 3.0, dört yıllık lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 3.0 olması gerekir.

b) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu adayların, ALES’den başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların ALES’den başvurdukları programın puan türünde en az 70 tam puan almaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçları, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir. Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranların TUS’dan en az 50 tam temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, temel tıp bilimleri II nci bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Tıp Fakültesi mezunları dışında en az 55 ALES puanı sağlayarak temel tıp bilimleri alanında doktora yapmak isteyenlerden lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvuran adaylarda ALES koşulu aranmaz.

c) Doktora programına başvuran adayların ÜDS’den en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında lisansüstü eğitimin öngördüğü yabancı dilden ÜDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

ç) Doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

d) Adaylar, mülakat/yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

e) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının % 50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(2) Doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat/yazılı sınav yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(3) Enstitü yönetim kurulu; her program için, en fazla ilan edilen asil kontenjan sayısı kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını kendileri yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

Sanatta yeterlik programlarına öğrenci başvuru koşulları ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 (1) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayın bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

b) ALES’den sözel türde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.

c) ÜDS’den en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında lisansüstü eğitimin öngördüğü yabancı dilden ÜDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

d) Adaylar, mülakat/yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

e) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde enstitü anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.

f) ALES puanının katkısının % 50’den az olmaması koşuluyla, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, mülakat/yazılı sınav, yetenek sınavı, portfolyo inceleme sonucunun % 30’u dikkate alınarak, ilgili anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(2) Sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve mülakat/yazılı sınav yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(3) Enstitü yönetim kurulu; her program için, en fazla ilan edilen asil kontenjan sayısı kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını kendileri yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 10 (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için yabancı dil koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(3) Programlar arası geçişte, her bir programda geçirilen süreler azami süre hesabında dikkate alınır.

(4) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Geçiş için başvuruların üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez yapılır.

(5) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az 60 AKTS’lik  ders almış ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tez aşamasından devam edebilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 11 (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin kabul edilmesinde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları esas alınır.

Hazırlık sınıfına öğrenci kabulü ve muafiyet

MADDE 12 (1) Eğitiminin tamamını veya %30’luk kısmını herhangi bir yabancı dilden yapan lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden, yabancı dil bilgilerinin yeterli olduğu Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunca önerilerek Senato tarafından kabul edilen sınavlardan biri ile tespit edilenler, kabul edildikleri programlara kayıt yaptırabilir.

(2) Resmi dili, kabul edildiği lisansüstü programın dili olan ülke vatandaşlarının yabancı dil yeterlikleri, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınav sonucu ile tespit edilir.

(3) Türkçe eğitim yapan üniversitelerden Üniversiteye gelip, özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Yabancı dil yeterlikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla belirlenir.

(4) Yabancı dil sınavında başarı düzeyi 100 üzerinden en az 70 puandır. Yabancı dil hazırlık programına kabul edilen söz konusu öğrenciler, 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre dil öğrenimine alınır.

Bilimsel hazırlığa öğrenci kabulü

MADDE 13 (1) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre kabul edilen, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dahil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Süresi içerisinde başarılı olamayan öğrencilere, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile ek sınavlardan yararlanma hakkı verilir.

Özel öğrenci başvuru ve kabulü

MADDE 14 (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere her yarıyıl için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrencilerin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 (1) İlgili yükseköğretim kurumu içindeki bir enstitü anabilim veya anasanat dalında ya da yurtiçi/yurtdışı başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili enstitünün lisansüstü programına başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir.

Lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgeler

MADDE 16 (1) Lisansüstü programlara başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(2) Lisansüstü programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

b) Yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

c) Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için lisans/yüksek lisans diplomasına eşdeğer lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti; yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş öğrencilerden diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya enstitüce onaylı sureti,

ç) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve programın tezli veya tezsiz olduğunu belirten öğrenci durum belgesi,

d) Başvuru koşullarında talep edilmişse referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair açıklayıcı belge ve bildirimler.

Eşdeğerlikler

MADDE 17 (1) Başvuruda aranan ALES ve ÜDS puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:

a) ÜAK tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan GRE ve GMAT sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.

b) Farklı sınavlardan alınan yabancı dil belgelerinin eşdeğerliliğinde YÖK ve ÜAK tarafından kabul edilen eşdeğerlilik tabloları referans alınır.

Kesin kayıt

MADDE 18 (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar:

a) Türk uyruklulardan aşağıdaki belgeler istenir:

1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diploması veya mezuniyet belgesi, yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul edilenlerden yüksek lisans diploması; yabancı ülkelerdeki lisans programını veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerden ise diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diploması ile yetki belgesi,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin; temel tıp bilimleri doktora programlarına kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından ise TUS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi,

4) ÜDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) T.C. Kimlik numarası beyanı,

6) Yeni çekilmiş 4.5×6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,

7) İlgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren dekont,

8) Bir kurum adına burslu okuyacak adayların, burslu okuyacağına dair belge,

9) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.

b) Yabancı uyruklulardan aşağıdaki belgeler istenir:

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklulardan, bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya enstitü tarafından onaylı sureti,

2) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) Türkçe eğitim yapılan programlar için TÖMER tarafından yapılan Türkçe bildiğine dair sınavın sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) ÜDS veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,

6) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikametgah belgesi,

7) Yeni çekilmiş 4.5×6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,

8) İlgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren dekont,

9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belge,

10) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

c) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan kayıtları yapılabilir.

(2) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında aslını veya onaylı suretlerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar istenmez.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

(4) Kayıt için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (3), (8) ve (9) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (6) ve (9) numaralı alt bentlerinde istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 19 (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

(2) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi

MADDE 20 (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte tez danışmanları tarafından, tez danışmanı atanmayan öğrenciler için ise, bu görev tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yürütülür.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 21 (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.

(2) Öğrencilerin yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen danışman veya yetkili öğretim üyesinin görüşü, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 22 (1) İlgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği veya akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen danışman veya yetkili öğretim üyesi onayı ile yapılabilir.

Lisansüstü sınav ve değerlendirme

MADDE 23 (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, ilgili anabilim dalının belirlediği AKTS kredisi kadardır.

(2) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde, uluslararası kredilendirme sistemleri içinden Senatonun belirlediği ilkeler doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 24 (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile bunların yarıyıl sonu sınavına nasıl katılacağı anabilim dalı akademik kurullarınca düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur ve öğrencilerin başarı durumu yarıyıl sonu sınav notuna katılır.

(2) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri tarafından 4 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı sayılmak için tezli/tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 4 üzerinden en az 2.50, doktora öğrencilerinin ise en az 3.00 almaları gerekir.

(3) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

(4) Puanlar enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

Başarı Derecesi                                  Başarı Notu           Katsayı                Puanı

Pekiyi                                                       AA                    4.00                 90-100

İyi-Pekiyi                                                  BA                    3.50                  80-89

İyi                                                             BB                     3.00                  70-79

Orta-İyi                                                     CB                     2.50                  65-69

Orta                                                          CC                     2.00                  60-64

Zayıf-Orta                                                 DC                    1.50                  55-59

Zayıf                                                         DD                    1.00                  50-54

Başarısız                                                   FF                     0.00              49 ve aşağı

Devamsız                                                  DZ                     0.00                     —

Sınava Girmeme                                       GR                    0.00                     —

Mazereti nedeniyle yarıyıl

ya da yıl sonu sınavına girmedi                MZ

Eksik                                                          E

(5) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere başarılı (BŞ), başarı ile sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BŞZ) notu verilir. Doktora eğitiminde bu değerlendirme tez izleme komitesi raporlarına, yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları için başarısız notu verilir. Ayrıca, uzmanlık alan dersleri de BŞ ya da BŞZ notu olarak değerlendirilir. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile satisfactory (S), unsatisfactory (US) olarak yazılır.

(6) BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

(7) GR notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu olarak işleme alınır.

(8) DZ notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(9) MZ notu; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girmeyen öğrencilere verilir. Öğrenciler MZ notu verilen bir dersin yarıyıl sonu sınavına dersin ilk açıldığı yarıyılda girerler ve alınan not o yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

(10) E notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından verilir. E notu almış bir öğrenci, notların tesliminden onbeş gün sonra eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin E notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 25 (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması 3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Öğrencilik veya sınav hakkını saklı tutma

MADDE 26 (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav gibi yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getiremeyen öğrencinin hakları, başvurusu üzerine Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde değerlendirilerek, enstitü yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur.

(2) Öğrencilerin öğrencilik hakları üst üste ya da aralıklı olmak üzere yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl saklı tutulabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 (1) Öğrenciler, derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki en geç iki hafta içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Enstitü yönetim kurulunca gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç onbeş gün içinde duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam 120 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması zorunludur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Süre

MADDE 29 (1) Tezli yüksek lisans programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan üç yıldır.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 30 (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik kurulu, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir tez konusunu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

(2) Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yoksa başka anabilim dalı veya başka yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda belirlenir.

(4) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 31 (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü yönetim kurulları tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması hâlinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci yeni bir konu ve danışman ile yüksek lisans çalışmasına devam edebilir.

(5) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 32 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. Bu program, asgari 90 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda enstitüye kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü anabilim dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 34 (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen programlarda ve yine Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Bir danışmana düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, enstitü yönetim kurulunda, ilgili anabilim dalının özelliği de gözetilerek belirlenir.

Süre

MADDE 35 (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan üç yıldır.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 36 (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 37 (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için toplam 180 AKTS kredisi olmak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS kredilik ondört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(5) Lisans dersleri doktora programındaki ders yüküne ve ders kredisine sayılmaz.

(6) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en fazla iki dersi kredili olarak lisans dersleri arasından seçebilirler.

Süre

MADDE 38 (1) Doktora programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan altı yıldır.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 39 (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl başına kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda belirlenir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınavın tarih ve saati anabilim dalının bildirimi ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Kredilerini ve seminerini/seminerlerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler başvuruları üzerine yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar,  dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü yönetim kurulu, yeterlik sınavlarının yapılış şekli ve değerlendirilme koşullarını belirleyebilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği hâlde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava girmek zorundadır. Bu sınava öğrenci başarılı olana kadar yeterlik sınavı dönemlerinde girmeye devam eder.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 42 (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir tez konusu ve danışmanla çalışmalarına devam etme imkanı verilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 43 (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitüler tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü tez sınavına girmek zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve en fazla 90 dakikadır. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak mümkünse aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer. Bu sınav sonunda tezi reddedilen öğrenci yeni bir konu ve danışman ile doktora çalışmasına devam edebilir.

(5) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Doktora diploması

MADDE 44 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, enstitü yönetim kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 45 (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, toplam 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve uygulamalar ile sergi, proje, resital, konser, temsil veya ilgili anasanat dalı başkanlığı akademik kurulunun önerdiği, enstitü yönetim kurulunun onayladığı diğer çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 46 (1) Sanatta yeterlik programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan altı yıldır.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Sanatta yeterlik danışmanı atanması

MADDE 47 (1) Enstitü ana sanat dalı akademik kurulu, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalarının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman en geç birinci yarıyıl sonunda atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliği gerektiriyorsa ikinci danışman da atanabilir.

(2) Sanatta yeterlik danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 48 (1) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olan sanatta yeterlik adayı, yaptığı sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun bir biçimde yazmak ve söz konusu çalışmayı sanat dalının niteliğine göre jüri önünde sunmak ya da sergilemek ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu eser ve/veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, kişisel raporlarını hazırlayarak, sanatta yeterlik danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur; süresi 60-120 dakikadır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyiciye kapalı olarak sergi, proje, resital konser, temsil ve benzeri çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak çalışmasını mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci yeni bir konu ve danışman ile sanatta yeterlik çalışmasına devam edebilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 49 (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates